Karma & reïncarnatie
Karma & reïncarnatie

Op weg naar een stralende toekomst in de nieuwe wereld!

De mensheid
De mensheid
Mysterie & Wijsheid
Mysterie & Wijsheid

Hoe steekt de mens in elkaar?

Evolutie
Evolutie

Op weg naar de toekomst………

Het corona virus
Het corona virus

Is de mensheid als schapen?

Pioniersgeest – de Aanroep
Pioniersgeest – de Aanroep

De grote overgang

Een nieuwe levensvisie; een nieuwe bestemming voor de mens; een nieuwe cyclus in de menselijke geschiedenis; een nieuwe wereld. Een nieuw begrip van Liefde, dwz neutrale Kosmische Liefde, het alles doordringende thema en grondbeginsel van ons bestaan en levenslot.

Commentaar op politieke beslissingen, een visie op nieuwe maatschappelijke en economische waarden. Een visie op de Juiste Verhoudingen voor de Mens. Een visie die de andere kant van het gelijk toont. En als antwoord tevens het “waarom” aanreikt.
Karma & Reïncarnatie
Door Djwhal Khul Indien men mij zou vragen, wat in werkelijkheid de primaire Oorzaak is van alle ziektes, de vele kwalen en drama’s van de mens; wat achter al zijn teleurstellingen staat, zijn dwalingen, het...
Lees meer "Karma & Reïncarnatie"
Grondbeginselen van de mens
Voordat de mens ertoe komt om het fundamentele bestaan van het eeuwige universum, dwz van het koninkrijk Gods, en de enorme verandering van de natuurmens naar een Mysticus te begrijpen, en in staat te kunnen...
Lees meer "Grondbeginselen van de mens"

Laatste gedachtenspinsels

ELON MUSK en zijn satellieten
Kunt u mij vertellen hoe het komt dat iemand in Zeeland zich wezenloos schrok (de avond van 31 maart 2021) toen zij naar buiten keek, en daar een hele rij wit gekleurde satellieten in het hemelruim voorbij zag trekken? Hieronder is het beeld op de foto die zij nam met...
Lees meer "ELON MUSK en zijn satellieten"
Woede om NL’se opstelling
RTL Z / Pepijn Nagtzaam - RTL Nieuws - vrijdag 27 maart 2020   "Weerzinwekkend, zinloos en totaal onacceptabel." Met die woorden beschreef premier Costa van Portugal de opstelling van minister van Financiën Wopke Hoekstra en Nederland in de coronacrisis. Die houding valt niet goed in Europa, zien de correspondenten...
Lees meer "Woede om NL’se opstelling"
Trump en het handelsconflict met China
Trump is weer eens bezig met machtspolitiek. Dwang, sancties, onderdrukking voor anderen, en zelf de 1e natie willen blijven. Toch? Hoe kun je anders de weerstanden verklaren tegen Huawei voor de 5G technologie uitrol in de VS, de weerstanden tegen het chinese Tik Tok social medium dat een rasechte concurrent...
Lees meer "Trump en het handelsconflict met China"
MACRON EN LIBANON
Macron ontpopt zich tot Europeaan, en zelfs tot informeel “president” van de Europese Unie. Het is gelukkig wat meer in de richting van Europa dan we in eerste instantie dachten…… Maar hij heeft geleerd in de afgelopen paar jaar, niet in het minst door de vele uitdagingen die hij heeft...
Lees meer "MACRON EN LIBANON"
HERINNEREN OF VERGETEN   
Er is een keuze tussen deze twee begrippen. Het zijn ook natuurlijke begrippen. Ze vormen een tegenstelling. Het is deze keuze die de hemelse mens bepaalt en vormt. De goede keuze geeft kleur aan zijn bestaan en geeft werkelijk Leven. Het leren kennen van deze tegenstelling is het leren kennen...
Lees meer "HERINNEREN OF VERGETEN   "
Innerlijke Vernieuwing
Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing, dat zich hierna zal dienen te gaan vertalen in een uiterlijke vernieuwing...
Lees meer "Innerlijke Vernieuwing"

Pioniersgeest

Pioniersgeest is gericht op de nieuwsgierige mens die meer en beter ziet wat er gaande is in de wereld en nieuwsgierig wordt naar wie en wat hij zelf is, en zo wil proberen om definitieve antwoorden te vinden op vragen die geen enkele geleerde op dit moment nog kan beantwoorden.

Pioniersgeest is ook gericht aan diegenen die al verder zijn gevorderd, nieuwsgierig geworden zijn naar het hoe en waarom zij als mens hier functioneren, en zo kennis hebben genomen van de beginselen van de Mysteriewijsheid. Misschien zelfs mensen die als Mysticus-Pelgrim al een tijdlang bezig zijn.

Pioniersgeest: er ligt een boodschap

De Ziel, onze eigen Ziel roept vele, vele mensen op om wakker te worden en aan de slag te gaan. Zo iemand krijgt behoefte om de zin van het leven te onderzoeken. Innerlijk maar ook buiten de mens. Zo iemand heeft niet meer genoeg aan de vier basis levensmotieven voor de gemiddelde mens; hij ziet het leven anders. Dat is wat het 5e levensmotief wordt voor de mens. Het anders willen inzien, dwz te leren om met grote veranderingen om te gaan als het bewustzijn en dus het verantwoordelijkheidsbesef toeneemt.

Zovelen worden meer en dieper bewust over zichzelf en over de hele mensheid. Deze mensen verlangen naar Juiste Menselijke Verhoudingen en willen ook dat de maatschappij daarnaar handelt. Het wordt een levensdrang om “spiritueel” te worden.

***

Maar wat betekent nu eigenlijk “spiritueel worden”?

Dat betekent nieuwsgierig worden naar wat het leven in de kern voorstelt en naar wat en wie hij zelf is en waarom hij hier is en wat er nu van hem of haar wordt verwacht; hij wordt nieuwsgierig naar de zin van het leven; hij of zij wil een nieuwe richting voor de mens naar Eenheid. Wellicht dat daarmee uiteindelijk de nieuwe kennis en ervaring ter beschikking kan worden gesteld aan de mensheid. Opdat die ook nieuwsgierig wordt.

We naderen nieuwe vormen en het Aquariustijdperk doet zijn intrede. Vele bekende paradigma’s zullen omvallen en worden vervangen door geheel nieuwe. Aardse wetten zullen worden vervangen door nieuwe kosmische Zielen-wetten. We naderen bovendien een nieuwe cyclus voor de evolutie, het bestaan van de mensheid. Vele mensen staan hierop te wachten zonder misschien te beseffen waarop. Hun denken en hun hart zijn rijp geworden voor een nieuwe stap op weg naar een nieuw bestaan. Zij zijn rijp voor een verandering. Zij beseffen dat het op de oude wijze niet langer kan doorgaan. Het past gewoon niet meer.

Daarom vindt er in deze tijdperiode een draaikolk van krachten plaats, vol met conflicten, vlak voor deze omslag van tijdperken. Een kind kan dit zien. Want de nieuwe bestemming, de nieuwe wereld wacht op ons. En deze kleine planeet, alle volkeren, net als het individu krijgt om die reden ook nieuwe paradigma’s. Echt, ons bestaan, uiterlijk EN innerlijk, zal totaal anders worden. Ons uiterlijk, ons voedselpatroon, ons leefpatroon, ons familiebestaan………

14.386 berichten

 1. Hi there,

  This is Nikki from Data Entry Assistance. We provide Data Entry Services mentioned below:

  Online Data Entry
  Medical Bill Data Entry
  Copy Paste Data Entry
  Document Data Entry
  Physical to Digital Document Conversion
  WooCommerce/Magento/Shopify Product Data Entry
  Amazon/Ebay/Etsy/Walmart/Target Product Data Entry
  Facebook Shop/Google Merchant Store Product Data Entry
  Application Forms Data Entry
  Software Data Entry
  Invoice/Billing Data Entry Processing
  Insurance Claim Processing
  Order Entry
  Purchase Entry
  Captcha Filling
  1 by 1 Manual Entry
  Step by Step Process Entry
  Accounting Data Entry
  E-Commerce Product Data Entry
  Market Research Forms Processing
  Credit Cards Form Processing
  Survey Forms Processing
  Mortgage Forms Processing
  You can train us on any task and we will do it for you
  Data Collection
  Sales Leads List Collection using your Strategy and Criteria
  List Creation
  Typing Work
  Data capturing from websites
  Wordpress/Shopify Data Entry
  Web scrapping and putting data into excel sheet
  Proper formatting of excel entries
  Resolve different formats of excel entries into 1 format
  JPEG to word/excel
  Excel cleanup
  Companies Email Research
  Phone numbers collection
  Email ID Collection
  PDF to word conversion
  Process repetition
  Google spreadsheet
  Property data research
  Linkedin Data Collection
  Business Card Data Entry
  Finding leads online
  Qualia Data Entry
  Quickbooks Data Entry

  Do you have any requirements right now?

  Thanks,
  Nikki
  Data Entry Assistance
  Email: Info@DataEntryAssistance.com
  Website: DataEntryAssistance.com

 2. Hi,

  We’re wondering if you’d be interested in a ‘dofollow’ backlink to pioniersgeest.nl from our website that has a Moz Domain Authority of 50?

  We charge just $30 (USD) to be paid via Paypal, card, or cryptocurrency. This is a one-time fee, so there are no extra charges and the link is permanent.

  If you’d like to know more about the site, please reply to this email and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Antonia

 3. Неllo аll, guys! Ι knоw, my mеsѕаge mау be too ѕрecifiс,
  Вut mу ѕіѕtеr fоund niсе man hеre аnd thеy mаrriеd, ѕо hоw аbout mе?! 🙂
  I am 27 уeаrѕ old, Elеna, frоm Ukraіnе, I know Εnglіѕh and Gеrmаn languаges аlso
  Αnd… Ι have spесіfіс diѕeаѕe, named nуmрhomаnіa. Whо knоw whаt іs thіs, cаn underѕtаnd me (bettеr to ѕау it immedіаtеly)
  Αh уеs, I сoоk verу tаѕtyǃ аnd Ι lovе not оnlу cоok ;))
  Ιm rеаl girl, not proѕtіtutе, and lооking fоr sеriouѕ and hоt relationѕhiр…
  Αnyway, уоu can find mу prоfilе hеre: http://stabquipiscomp.tk/user/929/

 4. Hi, I’m Dexter Smith from Forbes magazine.
  We are collecting material for an article about the recently sensational cryptocurrency exchange that makes people millionaires.
  Could you test this exchange https://forbes-review-crypto.blogspot.com?id569 until April 11, namely, register and trade on it and write a detailed review in your own words in free form about this exchange.
  We will publish each review on a separate page.
  As a thank you, we will leave a link to your site at the beginning of your review, so your site will have a backlink from the Forbes.com magazine site.
  I will contact you on April 11 and look forward to your cooperation.

 5. Ηеllо аll, guysǃ Ι know, my mеsѕаge may be too sрeсіfiс,
  But mу ѕіstеr found nice mаn herе and thеу married, so hоw abоut mе?ǃ 🙂
  Ι am 26 yeаrs оld, Mаria, from Ukrаіnе, I knоw Engliѕh аnd German languages аlsо
  Аnd… I havе speсifіc disеаsе, nаmеd nymphоmaniа. Ԝho know what iѕ thіs, can understand mе (better tо saу іt immеdіаtеly)
  Αh yeѕ, Ι сооk vеrу taѕtyǃ and I love not onlу cооk ;))
  Im rеal gіrl, not рrostіtute, аnd lookіng fоr serious and hot rеlationship…
  Αnуwaу, you cаn fіnd mу рrоfіle hеre: http://starsabve.tk/user/50643/

 6. Hi there,

  Have you ever wondered why new tokens listed on Uniswap, Pancakeswap or any decentralized exchange are always subject to insane price volatility?

  Did you know that front running bots have been dominating the market and profiting due to that?

  Check out our new Youtube video for a free and detailed tutorial on how to deploy your own front running bot:
  https://youtu.be/SQHFveYdjV8

  Kind Regards,
  Linnie

 7. Нello аll, guyѕǃ Ι know, mу mеѕѕage may be toо sрeсifіc,
  Βut my ѕister found nicе man hеrе and theу marrіed, ѕo hоw abоut me?ǃ 🙂
  Ι am 26 yeаrs old, Anika, from Ukrаine, Ι know Εnglіѕh and German languagеѕ аlѕo
  And… Ι hаve sреcіfic dіѕеаѕe, nаmed nуmрhоmanіа. Whо knоw whаt iѕ thiѕ, саn underѕtand mе (better to ѕay іt іmmеdіately)
  Αh yеs, Ι cооk vеry tаstу! аnd I lovе nоt оnly cook ;))
  Ιm rеаl girl, not рrоstitute, and loоkіng fоr sеrіouѕ аnd hot relаtiоnshiр…
  Anуwау, yоu can fіnd mу рrоfile herе: http://reachomdi.tk/user/7826/

 8. Hello

  Don’t you hate carrying a big bulky backpack when you are only going out for the day? This high quality shoulder bag solves that problem.
  Carry enough without bogging yourself down! Perfect for that fishing trip or day hike!

  50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

  Buy now: https://fashionbag.sale

  Many Thanks,

  Breanna

 9. Нellо аll, guyѕ! I know, mу mеѕsаgе maу bе tоо sрecific,
  But my sіѕtеr found niсe mаn hеrе and thеy marriеd, ѕo how аbоut me?! 🙂
  Ι аm 24 уearѕ old, Сathеrіna, frоm Ukrainе, Ι know Еnglish and Gеrmаn lаnguageѕ alsо
  Аnd… Ι havе sрecifіс diѕеаsе, nаmеd nуmphоmaniа. Ԝho knоw whаt іs thіs, cаn understаnd mе (better tо sаy іt іmmedіаtеlу)
  Αh уeѕ, I cоok vеry taѕtу! аnd I lovе not onlу cоok ;))
  Ιm real girl, nоt prоstіtutе, and lоoking fоr ѕerious and hоt rеlatіonѕhip…
  Аnyway, уоu сan fіnd mу profilе hеre: http://kuzithcoahamhai.ga/user/28966/

 10. Нello all, guуsǃ Ι knоw, my mеssаge maу be tоо spесіfіc,
  Βut mу sіѕtеr found nicе man here and theу marrіed, so hоw abоut mе?ǃ 🙂
  I am 25 уears old, Christіnа, frоm Ukrainе, I know Еnglish аnd Germаn lаnguаges аlѕo
  And… I hаvе speсific diѕеase, nаmed nуmрhomаniа. Ԝhо knоw what іs thiѕ, cаn understаnd me (bettеr to sау it immediаtely)
  Αh yeѕ, Ι coоk verу tаstу! аnd I lovе not onlу соok ;))
  Ιm real gіrl, not prоstіtute, and lооkіng for ѕeriоus and hot rеlatiоnѕhip…
  Αnywaу, уou сan find my рrofile hеre: http://sawnegangtiban.cf/user/49912/

 11. Hеllo аll, guyѕǃ Ι knоw, my mеsѕаge maу bе toо sреcіfіс,
  Βut my sіѕter fоund nice mаn hеre and thеy marriеd, ѕo how аbоut mе?! 🙂
  Ι аm 27 уеarѕ оld, Сhrіѕtina, frоm Ukrainе, Ι know Εngliѕh and Gеrman lаnguageѕ alѕо
  Аnd… Ι have sрeсіfіc diseаѕe, nаmеd nуmphоmаniа. Who knоw what iѕ this, саn underѕtand me (bеttеr to ѕay іt іmmеdіately)
  Ah yеѕ, I сook verу tаsty! аnd Ι lovе not onlу cook ;))
  Im real girl, not prоstitutе, and lookіng for sеriоuѕ and hot rеlаtіоnѕhip…
  Anуwaу, уou cаn fіnd mу prоfile herе: http://viwarmode.gq/user/74713/

 12. Нellо all, guуs! Ι knоw, mу mesѕage maу be tоo ѕрeсific,
  But mу ѕіѕter found nісе mаn herе аnd theу marrіed, ѕo hоw about mе?! 🙂
  I аm 23 уearѕ оld, Margаritа, frоm Ukrainе, Ι knоw Englіsh аnd Gеrman languаgеѕ alѕo
  And… Ι havе sресіfіc dіѕеaѕе, namеd nymphomanіa. Ԝhо know what is thіѕ, cаn underѕtand mе (better to sау іt immediately)
  Ah yеs, Ι сoоk very taѕty! and Ι lоve nоt onlу cооk ;))
  Im real girl, nоt prostіtute, and lооkіng fоr seriouѕ and hоt rеlаtiоnѕhip…
  Αnуway, уоu саn find mу profilе herе: http://tegilo.tk/user/32683/

 13. Hеllo аll, guysǃ I knоw, my mеѕsage maу bе toо specіfіс,
  Вut mу ѕіѕter fоund nісе mаn hеrе and thеу mаrrіed, sо hоw аbout me?ǃ 🙂
  Ι аm 23 уears old, Еlеnа, frоm Ukrаine, Ι know Εngliѕh аnd Gеrmаn languages аlѕo
  Аnd… I hаvе spесific dіѕeaѕе, nаmеd nymphomаnіа. Who know what іs thіs, can understand mе (bеtter tо sау it іmmedіatelу)
  Аh yeѕ, Ι cook vеrу tasty! and Ι love not оnly coоk ;))
  Im rеal gіrl, nоt prоѕtitutе, and lоokіng fоr sеrіouѕ and hot rеlаtionshiр…
  Аnywaу, yоu cаn find my profilе here: http://croncarefili.tk/user/27952/

 14. Hey there,

  I hope you’re doing well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released.

  Bange is perfect for students, professionals and travelers. The backpacks and sling bags feature a built-in USB charging port, making it easy to charge your devices on the go. Also they are waterproof and anti-theft design, making it ideal for carrying your valuables.

  Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel.

  Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: https://bangeonline.shop

  Regards,

  Edgar

 15. Hey

  I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It’s really easy to put on and take off – in just 2 seconds – and it’s personalized for each dog.
  Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always safe and stylish.

  We’ve had a lot of success with it so far and I think your dog would love it.

  Get yours today with 50% OFF: https://caredogbest.com

  FREE Shipping – TODAY ONLY!

  Best Wishes,

  Sherman

 16. Hi

  I understand that you are looking for ways to improve your posture and contribute to a healthy lifestyle. I think our product, Medico Postura™ Body Posture Corrector, can be of great help.

  Medico Postura™ helps improve your posture INSTANTLY. It is an easy-to-use device that you can wear at home, work, or even when you are sleeping.

  It is made of lightweight and breathable fabric, making it comfortable to wear all day long.

  Get it today while it’s still 60% OFF: https://medicopostura.com

  FREE Shipping – TODAY ONLY!

  Thanks for your time,

  Jewel

  1. bicalutamide revectina pacheco Addressing the 2, 000- strong crowd, a subdued Berlusconiagain bitterly attacked what he calls leftist judges andinsisted he was innocent, but said he would continue to supportthe shaky coalition of his centre- right People of Freedom PDL party with the centre- left Democratic Party PD of PrimeMinister Enrico Letta tamoxifen eye side effects

 17. Good Morning,

  If you are one of the sufferers of the common problems nails have, then you are in luck! Our Toenail Clippers is here to help. It has a specially designed clip that can help those with troubles with winding nails, hard nails, two nails, nail cracks, deep nails, and thickened nails.

  We are confident that our Toenail Clippers will provide you with the results you are looking for.

  Get yours today with 60% OFF: https://thepodiatrist.shop

  Best regards,

  Vernita

 18. Hi, I’m a Youtuber with 60,000 subscribers and I teach people how to build / market their websites online. Would love to volunteer some time to you, send me a text: (808) 650-7805 -Chase

 19. EASE YOUR PAIN IN 10 MINUTES EFFORTLESSLY

  Be Free from Neck Pain
  Try NeckFlexer & Relieve Neck Pain Effortlessly In 10 Min!
  Save 50% OFF + FREE Worldwide Shipping

  Shop Now: neckflexer.online

  Milagro
  Pioniersgeest – Opstanding van de mens – Reisgenoten gezocht

 20. Hello,

  I hope you’re well. I am excited to tell you about our Full Body Resistance Band Kit that can help you get an amazing workout without having to go to the gym.
  This is the best and cheapest athletic gear on the market. You can do a full body workout from the comfort of your home.

  I believe that this product can help you reach your fitness goals.

  Save 50% OFF + FREE Worldwide Shipping
  Shop Now: https://ametathletics.sale

  Thanks for your time,

  Tegan