DE GROTE OVERGANG – een toekomstvisie

De moed van één iemand zal de hele wereld kunnen veranderen

De grote overgang

We staan aan de vooravond van de 3e mensencrisis, een omwenteling van de totale samenleving; een verandering die een nieuw Tijdperk, een nieuwe maatschappij, een nieuwe cultuur en nieuwe paradigma zullen inluiden:

 1. Allereerst zal het huidige Vissen tijdperk (Vissen zodiac-teken) binnenkort verdwijnen om plaats te maken voor het het nieuwe – ca 2300 jaar lange – zodiac-teken Waterman (of Aquarius). Dat alleen brengt al heel wat veranderingen teweeg voor de mens, want de karateristiek voor het Waterman tijdperk is wel wat anders dan die van het Vissen tijdperk
 1. De laatste evolutie-cyclus die de mensheid al sinds vele tienduizenden jaren doormaakt, is een groei-cyclus van mens-zijn, zij het nog steeds op de oude voorwaarden. Er is steeds meer individualisme binnengestroomd, en er is een enorme invloed geweest van de langdurige 6e Logoïsche Straal “Idealisme” – die in incarnatie was – en de mensheid bestraalde.

Deze oude cyclus zal worden vervangen door een totaal nieuwe, een absolute en hogere evolutie-cyclus die vele honderdduizenden jaren zal duren en misschien wel langer.

Deze groeistuip zal het hele mensenras op een nieuw en hoger platform zetten. Om van daaruit iedereen de mogelijkheid te bieden een “Meesterwerk” van zichzelf te kunnen maken. Iedereen zal begrijpen dat deze nieuwe cyclus een complete ommekeer zal betekenen voor de mens in zijn beleving, in zijn samenhang, in zijn uitdrukkingsveld en in zijn op te voeren bewustzijn. De mens wordt opgetild.

 1. De geestelijke Hiërarchie die de bewaakster en bestuurster was van de mensheid tijdens de geschiedenis van de aarde, zal in de komende decennia naar buiten treden en gaan integreren met de mensheid. Deze gebeurtenis zal vooraf gaan aan de aansluitende Wederkomst van de Christus zelf.
 1. De invloed van de 6e energetische Logoïsche Straal van Idealisme mondde uit in de huidige industriële en technologische beschaving, die daarnaast voorzien was van hooggestemde idealen, maar evenzeer van de nodige gezags-verhoudingen. Deze Straal lost langzamerhand op en zal over niet al te lange tijd ophouden met zijn eeuwenlange invloed. Hij maakt plaats voor de 7e Logoïsche Straal van energie: die van ceremoniële Orde zoals deze wordt genoemd. Deze energetische Straal van de Logos is van nature neutraal en heeft daarom vele betekenissen en manifestaties: hij kan zowel gelden voor de persoonlijkheid als voor de Ziel van de mens, in overeenstemming met zijn evolutieniveau.

***

We zullen dit hieronder toelichten:

 • Het Vissen tijdperk zal binnenkort verdwijnen om plaats te maken voor het Waterman tijdperk:

Het Vissentijdperk werd gekenmerkt door “autoriteit en gezag. Dit had natuurlijk gevolgen. Het resultaat hiervan was dat er een groot verschil in beleving van de mens ontstond. Nog steeds. Er is een wijde kloof geschapen tussen ‘rijk en arm’; een kloof van ‘denken’ en één van ‘gezag’.

Bijvoorbeeld, kon de overheid zich voorheen doen gelden met de nodige autoriteit om gewelddadige handelingen te ontketenen, of om zelfs “oorlogen” te beginnen, of eventueel het eigen volk te terroriseren; dit kan in het nieuwe komende tijdperk niet meer zomaar. Het gezag van een “koning” of “president” zal straks algemeen worden getoetst op humaniteit en op menswaardige verhoudingen.

Het nieuwe Watermantijdperk zal worden gekenmerkt doorcreativiteit, dwz een nieuwe scheppingsdrang”. Met aansluitend een nieuwe ordening van enkele meerdere “mensenrechten” op papier, of liever gezegd VERANTWOORDELIJKHEDEN, zoals “gelijkheid” voor iedereen, samen met een nieuw soort bewustzijn over wat nu werkelijk “Juiste Menselijke Verhoudingen” zou moeten voorstellen, en samen met een snel groeiend nieuw saamhorigheidsgevoel, zien we een “samenhang tot stand komen, die wij EENHEIDSDRANG of Broederschap zullen noemen”.

Er zal een Eenheidsgevoel en een groot mededogen ontstaan vanuit rechtschapen mensen jegens hun naasten, iets dat voorheen onbestaanbaar was in eerdere tijdperken. De mens zal werkelijk zijn “naaste” of “broeder” gaan liefhebben, zoals de Christus 2000 jaar geleden ons al vroeg.

Op die manier zullen de bestaande kloven tussen volkeren enerzijds en mensen onderling binnen de kortste keren worden gedicht, maar daarnaast zal echter ieder individu tevens voor een haarscherpe keuze worden geplaatst: keuzemomenten als “WAT ZIJN MIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN”, “WAAR STA IK”, “IN WELKE RICHTING DIEN IK TE KIJKEN”, en “WAT ZAL MIJN TAAK ZIJN IN DE NIEUWE SAMENLEVING?”.

Rasechte individualisme en eigengereidheid  (wat een pure expressie is van het lagere “ik-bewustzijn”) zal met de invloed van het nieuwe Watermantijdperk, snel verdwijnen en plaatsmaken voor een éénheidsbewustzijn waarin het individu slechts verantwoording verschuldigd is aan de samenhang van het totaal: het deel wordt immers één geheel…..in de vorm van een familiale volkeren broederschap. We zijn per slot van rekening met zijn allen op weg naar EENHEID. Persoonlijk individualisme wordt dan een groeps-individualiteit, veel sterker en krachtiger dan ooit mogelijk was gehouden. En als gevolg hiervan zal elke leider onder de loupe worden gelegd van de hele samenleving wat betreft zijn handelingen.

Deze omwenteling zal overigens nog wel even duren voordat het zijn totale beslag zal krijgen, maar ik verzeker jullie dat dit sneller gaat dan verwacht….. Een nieuwe herboren intelligentsia zal zich doen gelden om dit alles te willen versnellen.

 • De komende langdurige evolutie-cyclus zal een hoogst merkwaardige gang van zaken te zien geven. De hele mensheid zal worden opgetild in bewustzijn zodat iedereen goed en juist kan zien wat er fout is gegaan, en welke kant men zal moeten kiezen: gaat men mee met de omwenteling, met de revolutie naar een maatschappij die eindelijk is gebaseerd op een juiste invulling van het axioma “gelijkheid, vrijheid en broederschap”, of blijft men gezagsgetrouw vasthouden aan de traditionele bestaande samenlevingsvorm?

Bovendien zal de hele mensheid worden geconfronteerd met de beginselen van de Mysteriën. De eerste elementen van de Mysterie-Wijsheid zullen tenslotte zijn beslag krijgen. En wel met de 1e inwijding die “het Christusbewustzijn” heet en die iedereen zal ondergaan. Dit nieuwe bewustzijn zal bij iedereen de ogen doen openen, tijdelijk de sluiers weghalen en men zal ieders duistere kanten en diens karmisch verleden en ook zijn tegenwoordige karmische zaden kunnen terugvinden. De mens wordt daarbij een kijkje gegund in God’s Rijk……

En dat zal zijn keuze gaan bepalen.

De bedoeling is voorts dat vrouwen de rollen van voorheen zullen omkeren en de boventoon gaan voeren over deze bij uitstek vrouwelijke planeet. Eva zal zich ontfermen over de schepping. Dat is haar ding. En de man – als adam – zal zich geleidelijk terugtrekken als Voorloper en als fysieke macht. Het huidige patriarchaat zal worden omgebogen tot een matriarchaat. En dit geeft natuurlijk ernstige consekwenties.

Tenslotte zal de mens na verloop van tijd, zichzelf uiteindelijk op een gegeven moment ook van zijn biologisch jasje ontdoen en een veel subtieler “velletje” aantrekken. De mens zal gaan veranderen in biologische zin, en dat loopt parallel aan zijn opgaande evolutie-gang.

Fysiek voedsel zal voor zo iemand op den duur niet meer zo’n belangrijke rol spelen in zijn of haar bestaan. Fysiek voedsel zal dan geleidelijk van het menu verdwijnen en men zal “energie” als voedsel gaan beschouwen. Dit is grotendeels nu al het geval, maar de mens was zich daar niet van bewust. Misschien zal dit voor vele mensen als een gruwel schijnen, maar het tekent wel meteen hun keuze voor het aanvaarden van deze veranderingen of niet…..

De komende beschaving zal gegrondvest worden op de beginselen van de Mysteriën, dwz op de Mysterie-Wijsheid. De enige waarachtige beginselen van het Leven. Daarom zullen de vele soorten religies en gehechtheden geleidelijk oplossen om plaats te maken voor een gebundelde Eenheidsreligie: de “Kerk van Liefde” zal ontstaan, waarin tevens alle grote esoterische stromingen zullen zijn opgenomen.

VRIJHEID, GELIJKHEID, EENHEID, en dus SAMENHANG EN JUISTE MENSELIJKE VERHOUDINGEN zullen het nieuwe levensveld en de komende beschaving gaan bepalen. Iedereen zal gaan zoeken naar de juiste  “samenhang” en “samen doen”, zodat de eerdere uitgesproken individualiteit, eigengereidheid en eigenzinnigheid zullen oplossen, samen met het ego van de persoonlijkheid. Er zal geen plaats meer zijn voor de huidige “ik-gerichte” individualiteit.

De nieuw geïntegreerde mens in zijn drie levensvelden zal gaan streven naar meer en betere Kennis en Bewustzijn, zodat na verloop van tijd het nieuwe hogere (causale) denken zal kunnen opbloeien om iedereen te motiveren tot een bredere en meer bewuste kijk op de dingen die plaatsvinden, waardoor nieuwe verantwoordelijkheden en een volledig nieuwe levenshouding zullen ontstaan. De horizon wordt wijder gesteld.

De politiek zal dit volgen en daardoor een totaal andere benadering van leiderschap en visie te zien geven. Leiders zullen visie moeten hebben over wat zij willen doen en hun Levensdoel. De politiek zal gaan getuigen van dezelfde beginselen van de Mysterie-Wijsheid en van de Juiste Menselijke Verhoudingen. Vrijheid zal op die manier een totaal nieuw begrip worden. Heel anders dan het oude “vrijheidsideaal”, het begrip van de fysieke oude persoonlijkheid: een “vrijheid” die overigens niet meer was dan het maken van een keuze-mogelijkheid.

Het nieuwe Vrijheidsbeginsel zal leiden tot een enorme scheppingsdrang van de Nieuwe mens. De nieuwe komende Mens zal zich bezighouden met zijn geestelijke opgang omhoog via diverse inwijdingen of fasen, op zijn groei- of inwijdingspad. De oude mens – en zeker de parasitaire mens – die vast wil houden aan oude waarden, of die nog teveel karma zal moeten vereffenen, zal uitgefaseerd worden naar een volgende ronde. Dergelijke mensen zullen alles weer uit de kast moeten halen en op herhaling moeten: er wacht hem/haar een lange, lange gang van evolutie via de vele bekende drama’s, incarnatie na incarnatie.

Het wordt een “zwalken” op een andere planeet ergens in het heelal, een planeet die zich vrijwillig zal aanbieden om het afgescheiden en koppige deel van de mensheid op te vangen en helpen zichzelf weer bewust te worden van zijn/haar Oorsprong. Precies zo is het gegaan met de golf van onze mensheid in heel vroege oude tijden…..

De grote karmische drama’s van het oude bestaan zullen oplossen voor de nieuwe mens, evenals de loodzware strijd om het bestaan. Geld zal een heel nieuwe betekenis krijgen, waarin “ruilhandel” een eenvoudige plaats krijgt in alle onderlinge betrekkingen. Het materialisme verdwijnt en iedereen zal vrede kennen omdat niemand meer zal worden gedwongen om zijn bestaan te verdedigen of om te vechten voor zijn levensbestaan of om hebzuchtig te willen worden. Het “ik” verdwijnt immers. Oude, traditionele waarden zullen worden omgebogen, waarbij de economische waarden voor de nieuwe samenleving er totaal anders uit zullen zien en meer gericht zullen worden op het welzijn van de mens zelf. Minder geld, en meer menswaardigheid, en dus meer vaststaande burgerrechten.

Al met al zal het duidelijk worden dat veel elementen van de traditionele samenleving zullen moeten worden afgebroken tot op hun grondvesten om plaats te maken voor dat nieuwe bestaan. Let wel, zo’n soort omwenteling is op zich geen nieuw gebeurtenis, want er zijn al vele soorten Overgangen naar nieuwe leefvelden voor de mens geweest in het vroege verleden, en ook in verschillende uitvoeringen. Ook deze Overgang zal getuigen van een nieuw gebeuren. Het oude zal plaatsmaken voor het nieuwe. We zouden het kunnen beschouwen als een vorm van “hervorming” of “revolutie”. Nieuwe dingen zullen de maatschappij gaan bepalen.

Jezus zei het toen al: “laten we geen oude wijn in nieuwe zakken doen”.

Was het destijds de Kosmos die deze Overgangen bestuurde, de nodige duwtjes gaf en de nieuwe cyclus gestalte gaf, nu zal voor de 1e keer de mensheid zelf deze Overgang moeten inrichten en kleur geven. De nieuwe mensheid wordt geroepen en zal moeten besluiten al deze maatregelen zelf te willen en ook te gaan doen…… De mens zal zo meteen hierdoor zijn eigen toekomst gaan bepalen: en dat is een volledig nieuw gegeven voor de geestelijke Hiërarchie en de Heer van deze planeet, “WAARIN WIJ LEVEN EN BESTAAN”.

 • De geestelijke Hiërarchie zal na de schoonmaak van het oude levensveld, de destructie van de oude economie en cultuur geleidelijk aan naar buiten treden en gaan fuseren of “participeren” met de mensheid om de nieuwe samenleving gestalte te geven en mee te helpen opbouwen. Ook de leden en Ashrams van de Hiërarchie zullen zich eveneens geleidelijk gaan manifesteren in de nieuwe maatschappij.

Net als de komende samensmelting tussen de bewust geworden mens en zijn Ziel, zal er ook een fusie gaan plaatsvinden tussen de mensheid als totaal met de geestelijke Hiërarchie, die na dit gebeuren als begeleidende instantie zal ophouden te bestaan.

Alleen het 1e Wilsaspect-centrum Shamballa (die dit 1e Vader-aspect van God bestiert voor onze planeet) zal blijven voortbestaan als energetische levensbron van de geestelijke/goddelijk WIL voor de nieuwe Mens.

Tenslotte zal ook de Christus zelf zich daarna gaan manifesteren in de vorm van de “Wederkomst”. Dan zal zich een nieuw hoofdstuk gaan aftekenen voor de nieuwe maatschappij. Ook de huidige planeet zal zich daarnaar voegen en zich als decor gaan ontplooien voor de komende nieuwe Mens. Echter, het moet wel worden gezegd dat enkele soorten van leven zullen gaan verdwijnen, zoals bv het totale insektenleven en alle soorten van parasieten en bacteriën. (Dit geldt dus ook voor de menselijke parasieten). De nieuwe samenleving heeft die niet meer nodig en kan die niet meer gebruiken.

 • De 6e Logoïsche Straal van Idealisme, die in het verleden de mensheid zozeer richting gaf tot een zekere vrijheidsdrang en die ook leidde tot grote samenvoegende ideologieën in de samenleving, waarbij toch meer “begrip” tussen volkeren en tussen individuen onderling ontstond, gaat zo meteen verdwijnen, om plaats te maken voor de manifestatie van de 7e Logoïsche Straal van energie, die van ceremoniële Orde, zoals die wordt genoemd.

Deze zal een enorme kracht ontwikkelen om de hele mensheid en samenleving te voorzien van ideeën, idealen, inspiratie en vooral van kracht en materialen om de nieuwe maatschappij weer op te bouwen en op orde te brengen volgens nieuwe beginselen. Geld in de oude vorm is straks niet meer nodig. Gedachtekracht is het enige dat zijn werk zal gaan doen.

Deze energetische Straal zal er ook voor zorgen dat het Eenheidsdenken voor alle volkeren en individuen een hoge vorm krijgt en zal houden. De planeet zal algemeen ter beschikking worden gesteld voor de hele mensheid als “LENING” en men zal dit ook weten. Dat betekent o.m. dat de vele soorten grondstoffen die in zovele verschillende landen zullen worden gevonden en gedolven, een universele bestemming en verdeling onder de hele mensheid zal krijgen. Alle grondstoffen inclusief voedsel zullen gelijkelijk worden verdeeld. Iedereen zal hetzelfde bedeeld worden.

Vervuiling zal niet meer bestaan, omdat diegenen die naar de nieuwe wereld verlangen, bewust zijn geworden en WETEN wat ze doen. De hele planeet zal trouwens van te voren een algehele “schoonmaakbeurt” krijgen door kosmische krachten….

Crisis in het bestaan om te overleven zal daarom niet meer nodig zijn. Iedereen zal creatiever omgaan met zijn eigen leven. Zo zal men zoeken naar een grond van Waarheid om zijn eigen geestelijke Tempel te kunnen bouwen op de beginselen van de Mysterie-Wijsheid.

Alles, maar dan ook alles zal universeel en collectief worden. Politiek, maatschappij, educatie, bewustzijn, religie en economie. Alles zal ondergeschikt worden gemaakt aan het nieuwe beginsel van VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP.

Een groepsdynamica zal gaan ontstaan waarin Eenheid of Broederschap tbv de zich uitbreidende Mensenrechten zich zal laten gelden, of liever gezegd, “Mensenverantwoordelijkheden”. Het is niet anders. De komende nieuwe Mens zal met nieuwe groepswaarden gaan werken en zal dit overigens uiterst prettig vinden.

Het zal duidelijk zijn dat oude traditionele kleine individualiteitswaarden voor al die personen die in oude patronen blijven hangen, zullen gaan verhuizen, want er zal geen plaats meer zijn voor tradities en gehechtheden. Een nieuwe kijk op de mens zal worden ingeluid.

Anders gezegd: een Omwenteling of “revolutie” is op komst en die zal worden ingekleurd door de mens zelf.

 Tenslotte dit: Ook het mystieke of geestelijke leven zal worden omgebogen en dat begint zich nu al af te tekenen. Nieuwe waarden en een nieuw bewustzijn en verantwoordelijkheidszin beginnen zich scherper aan te duiden. Het oude denken in het Mysticisme van vroeger, zoals vooral passiviteit en afwachten tot de Hogere Almacht het belieft om de mens op te stuwen en te transfigureren, zal verdwijnen. Het oude Mysticisme was gebaseerd op een individuele wens en Verlangen, en puur en alleen gericht op de passieve mystiek van “Gods Liefde”. Deze soort Mystiek was meer gebaseerd op emoties en menselijke liefde en gold met name in de Middeleeuwen. Dit gaat echt veranderen….

Een nieuw en helder (occult of esoterisch) Denken zal in de plaats komen voor dit oude traditionele plaatje van bewustwording. Mystieke beleving zal dus eveneens haar plaats inruimen voor occulte Wijsheid.

Men zal zelf gaan zoeken en leren, en zelf tot resultaten raken. De innerlijke Wijsheidstempel zal men zelf leren bouwen.

 1. DAT IS NU HET INNERLIJKE WERK.
 2. DAARNAAST ZAL DIENSTVERLENING ALS EXTERN WERK een 2e grote taak worden van de mens die zijn naaste onvoorwaardelijk zal leren liefhebben. Werkelijk mededogen. Men zal nu eindelijk zien wat Liefde voor de naaste nu werkelijk betekent: werk zal plaatsvinden overeenkomstig de gedachtegang van Jezus 2000 jaar geleden. “Mededogen” zal gaan overheersen en men zal ertoe overgaan alles wat men heeft te willen delen. Want er is genoeg voor iedereen. Samenwerking, en samen opbouwen zal het nieuwe credo worden. Dit zal gelden voor groeperingen, voor ondernemingen en zelfs voor complete naties.

Hele landen zullen zich conformeren aan deze nieuwe “samenhang” en “nieuwe verhoudingen en verantwoordelijkheden voor de mens en de eigen bevolking”. Hierdoor zal een heel nieuw bestaansrecht ontstaan, waarin autoriteit, oude economische en vooral financiële belangen en de vanzelfsprekende klassieke traditionele gezagshiërarchie, geen mogelijkheid tot bestaan meer zullen vinden. De leiding van organisaties zullen onder de loupe worden gelegd. Transparantie krijgt een nieuwe en volle betekenis.

Verdraagzaamheid en nieuwe “intelligente” verhoudingen zullen allemaal op nieuwe pijlers en waarden berusten. Dit eenheidsdenken zal ook in externe relaties een hart krijgen en niet meer beperkt blijven tot het individu zelf. Het eenheidsdenken zal binnen de hele maatschappij een nieuw vuur geven tot een nieuwe levensdrang. De nieuwe religie van Liefde zal daarbij als vanzelfsprekend zijn bestemming vinden in ieders hart.

Het is daarom dat het jaarlijkse Wesakfeest van Boeddha in mei en het dito feest van de Christus in juni zo’n belangrijke rol zullen gaan spelen, samen met een dagelijkse beoefening van de meditatieve “Grote Aanroep”. De energetische uitstraling hiervan zullen een zeker momentum gaan krijgen, die verstrekkende gevolgen hebben op de komende bewustzijnsscheiding tussen families, groeperingen en volkeren.

Werkelijk: de Apocalyps als eindtijd is al begonnen, maar heeft wel een heel andere uitwerking dan men heeft vermoed. Veel natuurlijker, veel meer omvattend, veel meer opstuwend en vooral veel speelser dan men dacht. We groeien toe naar de “Juiste Menselijke Verhoudingen”.

Het gevolg: angst en onzekerheid zullen zich in absolute zin gewoon gaan oplossen. Het wordt onnodig en nutteloos.

256 berichten

  1. pharmacie ouverte poitiers pharmacie amiens lafayette pharmacie avignon leclerc , therapies for ptsd therapies of adhd . pharmacie jean coutu Г  proximite pharmacie pharmavance argenteuil pharmacie beauville amiens pharmacie leclerc vern .
   pharmacie auchan mantes la jolie therapie de couple niort pharmacie picardo avignon , pharmacie ouverte grenoble aujourd’hui traitement spasmophilie , pharmacie bailly avenue mozart paris pharmacie de garde aujourd’hui l’isle jourdain fax pharmacie beaulieu sur layon MS Office Home Student 2013 vente en ligne, MS Office Home Student 2013 achat en ligne France MS Office Home Student 2013 pas cher MS Office Home Student 2013 pas cher MS Office Home Student 2013 vente en ligne. pharmacie en ligne avis medicaments stresam

  1. pharmacie seraucourt bourges therapies cognitivo-comportementales def therapies x antoine harben , pharmacie auchan osny pharmacie aix en provence club hippique . therapie cognitivo comportementale livre pharmacie garde autour de moi pharmacie de garde paris 16 pharmacie drive angers .
   wild therapies pharmacie gadilhe aix en provence pharmacie angers saint serge , therapie de conversion canada pharmacie auchan annecy , pharmacie ouverte dimanche 95 pharmacie herboristerie bordeaux pharmacie de garde aujourd’hui essonne Cherche Gabapentin moins cher, Gabapentin comprimГ© pas cher Gabapentin Neurontin comprimГ© Gabapentin prix sans ordonnance Gabapentin livraison rapide. pharmacie becker monteux apothical fr pharmacie a proximite de ma position

  1. therapie zen widex therapies alternatives liste pharmacie auchan grande synthe telephone , pharmacie faubourg saint jacques beauvais pharmacie boulogne billancourt ouverte . pharmacie de garde aujourd’hui carcassonne pharmacie brest lafayette medicaments et alcool therapie vice streaming .

  1. Physicians are advised to recommend that pregnant patients taking fosphenytoin sodium injection enroll in the North American Antiepileptic Drug NAAED Pregnancy Registry coupons for cialis 20 mg No medications are required when the diagnosis of constrictive pericarditis is definitive, because the patient is usually referred for surgical management

 1. i need loan 2020, i need more loan money for college. i need loan money i need loan, i need a loan now with poor credit, cash advance loans direct deposit, cash advances, cash advance loans, guaranteed cash advance loans bad credit. Economics have acquired financial affairs, accepts deposits. need a loan been refused everywhere i need a loan with bad credit i own my home outright and need a loan.

 2. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  1. One was that the drugs high diastolic blood pressure the other was that something inexplicably appeared in the hanging coffin, which made him realize that it was a big deal, so he called the police on the spot, and also notified the Randy bp tablets for high bp buy clomid online next day delivery It usually levels off after the first year, but it is possible that the thinning can last for as long as you are on the medication

  1. Laboratory investigations used to evaluate hirsutism include measurements of serum cortisol and 17О± hydroxyprogesterone, in addition to testosterone, androstenedione and SHBG; steroid hormone concentrations following overnight dexamethasone suppression or ACTH stimulation may also be useful doxycycline and alcohol SARMs can prevent muscle wasting, increase bone density, and reduce body fat

 3. Thank you so much for providing individuals with an exceptionally terrific chance to check tips from this website. It really is very ideal plus jam-packed with a great time for me personally and my office co-workers to search your site more than three times in a week to study the fresh guides you have. And lastly, we’re certainly amazed with all the astonishing concepts you give. Certain 2 tips in this posting are in fact the most impressive we have all had.

 4. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.