Karma & Reïncarnatie

Door Djwhal Khul

Pioniersgeest karma en reincarnatie

Indien men mij zou vragen, wat in werkelijkheid de primaire Oorzaak is van alle ziektes, de vele kwalen en drama’s van de mens; wat achter al zijn teleurstellingen staat, zijn dwalingen, het gebrek aan schoonheid, en het gebrek aan een goddelijke uitdrukking in de drie werelden van bestaan van de uiterlijke mens, dan is het antwoord dat hetAFGESCHEIDENHEID” is.   – Djwhal Khul

Achter de mensheid ligt een zeer oud verleden, waarin (zogenaamde) zonden, dwalingen, onjuiste handelingen en verkeerde houdingen een tamelijk zwaar karma hebben opgestapeld voor de hele mensheid, dat (gelukkig voor het mensenras!) op dit moment, in deze tijdperiode, snel bezig is zich uit te werken en te vereffenen.

De mensheid lijdt, juist in deze periode. Een kind kan zien dat de mens moet opboksen tegen vele ziektes, diverse kwalen, en dat de mens ook vele persoonlijke, emotionele en mentale drama’s ondergaat. De mensheid wordt bovendien geteisterd door dreigende conflicten, heftige tegenstellingen en confrontaties (o.a. tussen naties), de mensheid heeft te maken met toenemende agressiviteit; en wordt de mensheid bovendien geconfronteerd met oorlogshandelingen en terreur die verminking en dood veroorzaken, en recentelijk wordt het geconfronteerd met een grootschalige epidemie als het corona-virus.

De mens probeert te overleven, maar vervuilt daarnaast onnadenkend en in hoge mate de aarde, de lucht en het water. Hij vervuilt zijn eigen nest, wat zelfs geen enkel dier doet….

De boog staat gespannen…….

Aan de andere kant heeft de ellende van de laatste twee planetaire wereldoorlogen (WO I – 1914 en WO II – 1945) de omvang van het menselijk karma desondanks aanzienlijk verminderd, zodat zielen die nu in incarnatie komen, in staat worden gesteld lichamen op te bouwen die geen aanleg hebben om zich ziekelijk te ontwikkelen.

***

Dat reïncarnatie van de mens bestaat, wordt steeds meer aanvaard in het Westen; in het Oosten is deze aanname altijd al aanvaard geweest (hoewel deze hypothese enigszins is aangedikt met verschillende dwaze bijvoegingen en verklaringen).  De leer van reïncarnatie zoals die nu wordt gepredikt en onderwezen, is even erg verwrongen en tot dogmatiek verworden, als de leringen van de Christus en die van de Boedha en van Shri Krishna, door bekrompen en mentaal-beperkte theologen resp monniken.

De fundamentele feiten over reïncarnatie, dwz van afdaling in de stof, van opstijging via voortdurende opvolgende incarnaties in de vorm, totdat alle voertuigen van die vorm Volmaakte uitdrukkingen zijn geworden van het inwonend geestelijk bewustzijn, en van een serie inwijdingen aan het einde van de cyclus van incarnaties, worden tegenwoordig veel gemakkelijker aanvaard en geaccepteerd dan ooit tevoren.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, reïncarneert de mensenziel niet onder tijddrang en bovendien reïncarneert de mens niet in zijn vorige vorm als meneer A of mevrouw B. Hij krijgt ierdere keer een nieuwe uitrusting voor de 4 lichamen en wordt geboren bij ouders die hij van tevoren uitkiest. De omstandigheden en hoedanigheden daar zullen hem helpen bij zijn komend levenslot.

In feite incarneert slechts de Ziel, en alleen krachtens de eisen van karmische verplichtingen, krachtens de aantrekkingskracht van datgene wat zij, als ziel, eens is begonnen en wegens een behoefte om de op zich genomen verplichtingen te vervullen.

Anders gezegd: de mens incarneert vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, en om aan de eisen te voldoen, die een vroeger breken van de wetten die de juiste menselijke verhoudingen regeren, hem had opgelegd.

***

De oorzaak van al die evenementen en drama’s waar de mens mee wordt geconfronteerd, is dat de mens zelf ooit verantwoordelijk is geweest voor de oorzaken van al die genoemde zaken en gebeurtenissen die hem NU teisteren. Dwz door vroegere ondoordachte handelingen, voortkomend uit ontoereikend denken en een kortzichtig egoïstisch handelen wordt hij op dit moment genadeloos doch vergevingsgezind geconfronteerd met zijn eerdere daden die een energetische verschuiving hebben veroorzaakt in het levenslot van alledag. Nu en in het verleden……

Hij wordt geconfronteerd met het Karma van Vergelding….. Dit brengt “lijden” met zich mee totdat vergeving en mededogen tijdens een leven een eind maken aan deze karmische verplichtingen.

Dit zien we nu overal, en het neemt gelukkig toe. Want we leven in de “eind-tijden”, we leven in de vooravond van de grote Overgang naar nieuwe tijdperken….. Het oude staat op wankelen, het nieuwe komt eraan. De mens is daarom in deze periode bezig om al zijn karmische verplichtingen te elimineren.

Het “lijden” van de mens kan vermeden worden. De vraag is slechts HOE. Om hier antwoorden op te geven, is het nodig om eerst te weten wat er aan de hand is, en wat de oorzaken zijn van al deze gebeurtenissen, hoe het leven in elkaar steekt, en vooral hoe hij zelf in elkaar steekt.

Dit is de leidraad van het volgende stuk dat de mens, zijn geboorterecht, zijn bestaan en zijn karmische verplichtingen bloot legt, maar ook wat zijn grote hoop en doelstelling is om te kunnen ontsnappen aan een schijnbaar redeloos mensenlot.

ONZE KARMISCHE VERPLICHTINGEN

 Enkele opmerkingen en enkele feiten.

Een incarnatie, of het bestaan van iemand in deze lagere wereld, is geen geïsoleerde gebeurtenis van iemands lot, maar is een bestaan van opeenvolgende levenservaringen. De mens heeft te maken met een reeks van meerdere incarnaties, met het doel om tenslotte tot één helder en stralend en glorieus resultaat te kunnen komen.

Het grote doel van de “vrije keuze” die de mens heeft, is een weloverwogen en bewuste terugkeer uit de fysieke stof naar de geest, naar de Oorsprong van de mens als primaire goddelijke levensgolf, en van hieruit tenslotte naar een algehele Bevrijding uit een almaar vastere omknelling van het fysieke bestaan.

Anders gezegd: de mens is hier op aarde om een Meesterwerk van zichzelf te maken….. En zijn Ziel is zijn grote leidsman.

Westerse belangstellenden, de intelligentsia en vele esoterici, hebben veel gediscussieerd over dit soort Bevrijding (vooral wat betreft de Oosterse voorstelling hiervan). Het algemeen doel dat voor ogen wordt gesteld voor de aspirant is Bevrijding, Vrijheid, zich Vrijmaken.

Maar waarvan? Wel, van onze zware fysieke wereld. En we hopen dat hij langzamerhand begrijpt hoe dicht en Luciferisch deze wereld is, een wereld van de vele tegenstellingen die de lagere dualiteit voorstellen, een duister universum van de dood versus het eeuwige “Koninkrijk Gods” en al die vele andere lichtere en stralende werelden.

De grondtoon van het leven zelf is VRIJHEID, totale Vrijheid.

 Dit begrip van VRIJHEID is een overgang uit het leven van zuiver zelfzuchtig en persoonlijk belang, naar iets dat veel ruimer en belangrijker is. Het begrip van Bevrijding ligt achter het moderne gebruik van het woord “vrijheid”, maar de betekenis ervan is veel wijzer, beter en gaat oneindig veel dieper.

In het lagere denken van de velen in onze wereld betekent vrijheid slechts het vrij-zijn van de oplegging van welk menselijk voorschrift ook, het vrij-zijn om te doen wat men wil, het vrij-zijn om te denken wat men ziet en vaststelt, en het vrij-zijn om te leven zoals men verkiest.

Zo mag het ook zijn, mits de wensen, keuzen, gedachten en begeerten van de mens evenzo vrij zijn van zelfzucht en ze aan het welzijn van het geheel worden gewijd.

Dit komt echter tot nog toe maar heel zelden voor.

BEVRIJDING betekent daarom veel meer dan dit alles; het is vrij-zijn van het verleden, vrij-zijn om voorwaarts te gaan langs diverse lijnen van vooruitgang (ingefluisterd door de ziel), vrij-zijn om alle goddelijkheid uit te drukken waartoe men als enkeling in staat is, of die een volk aan de wereld kan geven. En dit heeft niets te maken met religieus zijn.

***

In de afgelopen tweeduizend jaren zijn er vier grote symbolische gebeurtenissen geweest die van extreem belang waren voor de fysieke mens over hoe het thema van Bevrijding in de menselijke geschiedenis als omslagpunten zijn neergezet.

 1. Het leven van de Christus Zelf. Hij bracht voor de eerste keer het denkbeeld van opoffering van het individu tot uitdrukking en bood het bewust en weldoordacht aan ter wille van dienst aan het geheel. Er zijn nog wel andere Wereld-Verlossers geweest, maar dat, waar het hier om gaat, werd niet zo duidelijk uitgedrukt, omdat het denkvermogen van de mens niet rijp was om de gevolgtrekkingen ervan te begrijpen.

Dienst is de grondtoon van Bevrijding en Christus was de ideale Dienaar.

 1. De ondertekening van de Magna Charta. Dit document werd tijdens de regering van Koning Jan op 15 juni 1215 na Christus te Runnymede ondertekend. Hierin werd het denkbeeld van de Bevrijding van gezag resp autoriteit weergegeven, met de nadruk op persoonlijke vrijheid en op de rechten van het individu.

De groei en de ontwikkeling van dit fundamenteel denkbeeld, dat mentaal begrip, en de tot uitdrukking gebrachte visie, kan in vier stadia of perioden worden verdeeld:

 1. De ondertekening van de Magna Charta zelf, met de sterke nadruk op persoonlijke en individuele vrijheid van de mens.
 2. De oprichting van de Franse Republiek, met de nadruk op het vrije bestaan van de hele mensheid.
 3. De Declaration of Independence en de Bill of Rights (De Rechten van de mens), waarin al die specifieke rechten van de burger formeel werden vastgelegd in de nationale politiek en in de Grondwet van een land.
 4. Het Atlantic Charter en de Four Freedoms, die het hele vrijheids-vraagstuk op internationaal gebied brachten, en die mannen en vrouwen over de hele wereld hun Vrijheid trachten te waarborgen, met o.m. het recht om religieuze of goddelijke werkelijkheid in zichzelf te ontwikkelen.

Dit is de 4e en laatste fase geweest van deze ontwikkeling en vond plaats in 1946, direkt na beëindiging van de twee wereldoorlogen. De grondleggers van dit laatste document zijn geweest Roosevelt en Churchill.

Het ideaal is geleidelijk aan verhelderd, zodat een groot aantal mensen over de hele wereld nu begrijpen wat de fundamentele hoofdzaak van vrijheid is en dus van geluk. Want “vrijheid” is geluk.

 1. De vrijmaking van de Slaven. Het geestelijk denkbeeld van menselijke vrijheid, dat een erkend ideaal was geworden, werd een verlangende begeerte, en een grote symbolische gebeurtenis greep plaats – de slaven werden vrijgemaakt.

Helaas, bij alle door menselijke wezens tot wet verheven dingen in onze duale maatschappij is volmaaktheid helaas uitgesloten. Helaas…… Zo is de zwarte man in Amerika, het land van de vrijheid, echt nog niet vrij, en in dit opzicht zal de VS schoon schip moeten maken.

Om het in duidelijke, beknopte woorden te zeggen: de Verenigde Staten van Amerika moeten erop toezien dat de Grondwet en de Bill of Rights een feit worden en niet een droom blijven. Slechts op deze wijze kan de onvermijdelijke uitwerking van de Wet van Karma (die nu ons onderwerp is) teniet worden gedaan.

De gekleurde mensen en Latijns-amerikanen (de Latino’s) zijn Amerikanen, net zo goed als destijds de Nieuw-Engelsen (New Englanders) en andere rassen dit waren, hoewel die in Amerika helemaal niet thuis behoren. De amerikaanse Grondwet is ook de hunne. Tot nog toe worden de aan hen verleende voorrechten van de Grondwet hen onthouden met een zekere autoriteit, door al diegenen die zelf slaven van zelfzucht en angst zijn.

 1. De Nieuwe Bevrijding van de Mensheid door de oprichting van de Verenigde Naties. We nemen deel aan een grote opzienbarende, symbolische gebeurtenis en wachten af hoe dit zich ontwikkelt. De bevrijding van het individu heeft zich door middel van de symbolische Bevrijding van een deel van de mensheid (namelijk het overblijfsel van de eerste twee wortelrassen, het Lemurische en het Atlantische wortelras) voorwaarts bewogen naar Bevrijding van miljoenen menselijke wezens – die geknecht werden door de krachten van het boze – dwz door miljoenen van hun medemensen.

Het ideaal heeft in een praktische wereldomvattende poging op het stoffelijk gebied doorgewerkt en het eiste een universele opoffering. Het omvatte alle drie werelden van menselijke evolutie in hun geheel, en om deze reden kan de Christus nu Zijn krachten richten en de mensen helpen om het mensdom als geheel te bevrijden.

***

Wat heeft er nu in werkelijkheid in de levens van enkelingen, in de levens van bepaalde volkeren en in het leven van de hele mensheid op onze planeet plaatsgehad? Een ontzaglijke inspanning om het alleroudste kwaad recht te zetten, om de Wet van Oorzaak en Gevolg bewust te neutraliseren door de oorzaken te vinden en die te erkennen: oorzaken van handelen en denken, die ooit begonnen zijn in het leven van de enkeling, in de nationale en internationale werelden, en die alle gevolgen waaronder de mensheid nu lijdt, hebben veroorzaakt. Onze fysieke wereld is per definitie het universum van dood en van ziekte….. veelal door karmische oorzaken.

Het is Karma die de mensheid nu doet lijden.

Vandaag de dag is de Wet van Karma, de Wet van Oorzaak en Gevolg, overal in het bewustzijn van de mensheid een groot en onomstotelijk feit. Zij hoeven haar niet bij deze naam te noemen, maar de mens is zich er zeer goed van bewust dat in alle hedendaagse gebeurtenissen, de volken oogsten wat zij gezaaid hebben. Deze grote wet – die ooit een theorie resp hypothese was – is nu een aanvaard feit geworden, en een erkende factor in het menselijk denken.

Want de vraag die men zich tegenwoordig altijd stelt, namelijk het “waarom?”, brengt als altijd “oorzaak en gevolg” voortdurend en onvermijdelijk met zich mee.

Er is in onze wereld getracht om psychologisch de bestaande menselijke toestanden te verklaren dmv factoren als erfelijkheid en omgeving; echter verschillen in hoedanigheden, rassenkenmerken, nationale temperamenten en idealen bewijzen niet anders dan het feit dat er desondanks één of andere inleidende oorzaak is geweest.

Alle historische toestanden, alle verwantschappen tussen volkeren, alle maatschappelijke taboes, alle godsdienstige overtuigingen en neigingen, zij allemaal kunnen tot oorspronkelijke Oorzaken – waarvan enkele al zeer oud zijn – teruggevoerd worden.

Al wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt, en zo krachtig op de mensheid inwerkt – dingen van schoonheid net zo goed als afgrijselijke zaken, levenswijze, beschaving en cultuur, vooroordelen en voorliefdes, wetenschappelijke blijken van kundigheid, artistieke uitingen en de vele, vele andere methoden waarmee de mensheid over de gehele planeet zijn bestaan kleurt – zijn allemaal aspecten van gevolgen die ooit ergens, op één of ander tijdstip op één of ander niveau, in een eerdere periode door menselijke wezens,  individueel als ook ‘en masse’, dwz als volk, zijn ingeleid.

Karma is datgene wat de Mens – de Hemelse Mens in Wie wij, de mensheid als totaal, het mensdom in groepen als volkeren, en de inviduele mens, leven – door de eeuwen heen tot op het huidige ogenblik verricht heeft, bevestigd heeft, ofwel verzuimd heeft te doen of juist goed gedaan heeft.

De oogst is nu rijp en de mensheid oogst wat zij gezaaid heeft, terwijl zij zich voorbereidt om in de lente van het Nieuwe Tijdperk opnieuw te ploegen en opnieuw te zaaien met zaad dat (laat ons bidden en hopen) een betere oogst zal voortbrengen.

De Karmische Verplichtingen van het Individu

Ieder individu drukt zich uit via zijn persoonlijkheid en zijn diverse voertuigen in deze duale wereld. Hij neemt waar, hij wordt emotioneel, hij denkt na, dwz hij wikt en weegt de verwachte resultaten en hij handelt naar zijn keuze….

 1. Karma was destijds voor de kind-mensheid en voor het niet-ontwikkelde individu een groepsaangelegenheid. De mens was lid van een groep; in feite was hij lid van een stam zonder enige gedachtes over de verwikkelingen en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gingen, en dacht ook niet na over de gevolgen van zijn daden.

Later werd karma, naarmate het karakter en de doelstelling van het individualiseringsproces van de mens doeltreffender en het temperament meer omlijnd werd, ook steeds persoonlijker en specifieker, zodat de mens zelfstandig meerdere oorzaken en/of gevolgen in werking kon stellen of juist kon wegwerken.

Daar de persoonlijkheid in vroege tijden nog niet volledig ontplooid en geïntegreerd was, was de mens nog opgenomen in het groepsleven van de stam resp. zijn maatschappelijk leven, en waren de onderlinge betrekkingen uitgebreid en puur emotioneel gericht, zonder verder nadenken. De stam werd zijn bestaansgrond…..

 1. Later wordt de mens steeds individualistischer en daarmee de bewuste schepper van zijn eigen oorzaken en daarmee ook de bewuste deelnemer aan de gevolgen hiervan. Dat dit wel steeds meer lijden met zich meebrengt, is duidelijk.

Naarmate de mens beter begint in te zien wat hij aan het doen is, ofwel naarmate de mens meer bewuster is geworden, zal hij met steeds sterkere gevolgen te maken krijgen. Zijn karma wordt dus steeds omvangrijker en meer drukkend. Dit is ook de situatie van vandaag de dag geworden. Personen worden simpelweg geconfronteerd met de karmische gevolgen van hun eerdere handelingen en denken…. Mensen zijn bezig hun karmische zaden op te lossen. Dit gebeurt evenzo met regio’s en zelfs met naties. Juist vóór deze Overgang…..

Anders gezegd: naarmate de mens bewuster wordt en steeds meer zijn handelwijze vooraf kan overpeinzen, zal zijn karma sterker worden bij het maken van verkeerde keuzes. Het gevolg is dat tegenwoordig elke nieuwe incarnatie slechts bedoeld is om karma weg te werken. Niet meer. Het is goed dit zorgvuldig te overpeinzen. 

 1. Eenmaal gearriveerd op het Pelgrims-Pad van Vervolmaking of Heiliging, zal hij worden opgenomen in het karma van de uitgekozen groep, zowel van het individu als van diegenen met wie de mens verkiest om te gaan, door éénheid van geestelijke doelstelling.

Op die manier wordt een andere factor toegevoegd aan de categorieën van karmische verantwoordelijkheid. Bewuste groepskarma…. in tegenstelling tot het vroege nogal instinctmatige en onnadenkende stammen-karma.

De mens zal op een gegeven ogenblik klaar staan om de wenk – of de roep – van zijn ziel te begrijpen dat hij zich spiritueel zal moeten ontwikkelen: dat is de reden waarom zo iemand het Pelgrims-Pad gaat betreden door elementen van de mysterie-wijsheid te gaan bestuderen. De mens wordt een aspirant Mysticus….. De mens verandert…. Hij voegt een 5e levensmotief toe aan zijn vorige basis 4 levensbehoeften.

 1. Nog later zal aan het karma in alle drie innerlijke werelden het hoofd geboden moeten worden, en dat zal uiteindelijk zeker worden overwonnen en het karma zal ook teniet worden gedaan.

Tegelijkertijd zal het karma, dat tot stand komt bij het in werking treden van oorzaken voortkomende uit werelddienst, bij datgene gevoegd worden wat het individu al persoonlijk ervaren heeft: dwz, zo iemand gaat in wezen delen in de karmische verantwoordelijkheid van de Hiërarchie zelf.

Al deze stadia:

 1. Elementair groepskarma – van de primitieve mens.
 2. Individueel karma van de zelfbewuste zich ontwikkelende mens.
 3. Karma, verbonden met het leven van de discipel (discipelschap).
 4. Hiërarchisch karma.

Al deze stadia moeten samengevoegd worden bij het welbekende:

 1. KARMA VAN VERGELDING, waarmee de discipel reeds vertrouwd is. Hierbij komt bovendien nog:
 2. Het nationale karma,
 3. Het rassenkarma en
 4. Het opvoedingskarma, dat alle discipelen tot zich trekken wanneer zij verlangen een Ashram te betreden om zich voor Inwijding voor te bereiden.
 5. Karma van Beloning: Daarnaast is er – zoals gezegd – het Karma van Beloning, in tegenstelling tot dat van Vergelding. Dit soort karma wordt vaak vergeten, doch het zal beter worden begrepen in de komende wereldcyclus.

***

De mensheid heeft inmiddels veel slecht oorspronkelijk karma weggewerkt. Het houdt in dat al het karma, gebaseerd op oorzaken die pas in een latere incarnatie in werking gesteld zullen worden, zal niet zulke droevige gevolgen voortbrengen als dat uit een eerdere verleden.

Niet elk karma is slecht, ongeacht wat de mens ervan denkt.

Veel ervan lijkt noodzakelijkerwijs bestraffend en beangstigend, maar dat beeld komt naar voren door de onkunde van de mensheid en haar lage staat van ontwikkeling.

 Wanneer karmische vergelding acuut en verschrikkelijk wordt, zoals dat in de ontstellende recente wereldervaringen met bv de verschrikkelijke ervaringen van de jongste Wereldoorlogen, is dat een aanwijzing dat de mensheid een punt heeft bereikt waarop de karmische gevolgen op grote schaal en gerechtvaardigd toegediend kunnen worden.

(dwz dit gaat op natuurlijke wijze samen met de eindverwerking van alle karma-zaden, voorafgaand aan de intrede van het nieuwe tijdperk).

Er is zeer weinig lijden aan karma verbonden waar onkunde overheerst, die tot gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en tot een volkomen ontbreken van denken leidt, en waar er met wat er gebeurt weinig werkelijk schuldgevoel verbonden is. Er kunnen misschien ongelukkige toestanden en benarde omstandigheden voorkomen, maar het vermogen op zulke toestanden te reageren met een daaraan evenredige smart ontbreekt; er is op die manier weinig of geen mentale reactie op de processen van karmische vergelding. Dit dient men wel in gedachten te houden.

Het huidige Arische wortelras is nu echter op grote schaal zo mentaal ontwikkeld, dat karma waarlijk verschrikkelijk en angstaanjagend kan worden en zich zelfs door middel van gewijzigde wereldtoestanden kan uitdrukken. Tegelijkertijd wijst de tegenwoordige wijdvertakte ellende echter niet alleen op de omvang van de menselijke ontplooiing als ook op het welslagen hiervan, en al met al is dit een zeer hoopvol en veelbelovend teken.

In dit denkbeeld heeft u de sleutel tot de vraag waarom de “goede”, de “heilige” en de “vrome” dienaren van het mensdom – de discipelen in deze wereldcyclus – zulk een zware last van karmisch kwaad te dragen hebben. Hun karmische last wordt buitengewoon groot….

Tot de gewoonste en de meest alledaagse gevolgen, waarin de grote Wet van Vergelding tot uitdrukking komt, behoren de ziektes, overige kwalen en persoonlijke drama’s.

De Oorzaken van Karma gevormd door de Zeven Logoïsche Stralen

Deze paragraaf  is vrij kort. Zeven Logoïsche Straal-energieën zijn afkomstig van de Heren van de heilige planeten in ons zonnestelsel. De zeven Stralen voeren de oorzaak van alle menselijke moeilijkheden, slechte gezondheid en ziekte inbegrepen – individueel, nationaal en als wortelras – nog verder terug tot bijna de allereerste Oorsprong van de schepping zelf. De invloed van de zeven energetische Stralen zijn de verwekkers van het oorspronkelijk karma.

Dit Karma komt tot uitdrukking in die stromen van energie en oer-materie, die in en door de geschapen en gevallen wereld stromen, inclusief de lagere drie werelden waar de maan-pitri’s werken aan de opbouw van de gevraagde lichamen, als ook aan de elementale kern van alle vormen.

Dit oorspronkelijk karma (indien ik het zo mag noemen) draagt aan het bestaan van ziekte bij.

Er wordt ons verteld in de oude boeken, die ter inzage liggen voor de Meesters, dat de wereld uit stoffelijke bestanddelen is opgebouwd die reeds besmet zijn met het karma vanuit een vorig zonnestelsel.

Het zal duidelijk zijn dat deze stromen van kracht, afkomstig van de Heren van de Zeven Stralen, door de begrenzingen van deze zelfde grote Wezens, “gekleurd” en “besmet” zijn – indien ik zo’n woord mag gebruiken. Bezien vanuit ons gezichtspunt zijn deze grote Wezens “GODEN”, maar in werkelijkheid zijn Zij “GODEN-IN-WORDING”, ofschoon zij veel dichter bij de Solaire Goddelijkheid staan dan het gevorderd menselijk wezen staat bij de Planetaire goddelijkheid.

 Deze wezens zijn de “onvolmaakte Goden” waarover gesproken wordt in De Geheime Leer. Ze zijn de planetaire Logoi van de heilige en niet-heilige planeten.

Indien de grote bezielende Levens van de planeten binnen ons zonnestelsel onvolmaakt zijn, moet het gevolg van deze onvolmaaktheid onvermijdelijk op Hun planetaire scheppingen, Hun lichamen van openbaring, inwerken en aldus een karmische toestand inleiden waarover het individueel menselijk wezen absoluut geen macht heeft, doch waarin het zich bevindt en waaraan het deel heeft.

In het “Boek van Karma” wordt beschreven hoe die oorzaken van disharmonie en ziektes te voorschijn komen door de inwerking van de zeven energetische Stralen. Het zijn deze besturende factoren in de uitrusting van die grote Wezens, Wier levenskracht (door ons energie genoemd) schept al wat is, alle openbaringen in onze werelden kleurt en modelleert, en haar aandeel bijdraagt tot de uitrusting van ieder menselijk wezen afzonderlijk. Ieder mens eigent zich deze levensenergie toe naar de mate van zijn behoefte, en zijn behoefte is het teken van zijn ontwikkeling.

Al wat u uit het hierbovenstaande kunt puren, is een begrip van een eeuwenlang conflict, van zeven grote energieën die zich tweeslachtig openbaren en die, wanneer zij zich in een lichaam verankeren (hetzij dat van een planeet, een mens of een atoom), een tijdkring van kommernis, zoals dit genoemd wordt, teweegbrengen. Deze kommernis brengt de evolutiedrang voort en wordt zelf DE OORZAAK van openbaring, terwijl HAAR GEVOLG (wat karma is) de uiteindelijke bevrijding van het volmaakte en het goede is.

Deze begrippen zijn niet gemakkelijk te bevatten. Men moet er zich rekenschap van geven dat de zeven “onvolmaaktheden” in verband staan met de zevenvoudige aard van de Ene in Wie wij leven en bewegen en ons bestaan hebben, en dat deze zeven onvolmaakte energieën de wil-ten-goede in zich bewaren die op de lange duur krachtiger is dan de wil-ten-kwade.

Deze energieën stromen door de zeven centra van het planetair lichaam en zijn – voor zover wij ermee te maken hebben – de zeven Straal-energieën. Met betrekking tot de wil-ten-kwade die zich als ziekte in alle vier natuurrijken uit kan drukken – en dit ook doet – vindt u de reden waarom diegenen die esotoriek bestuderen, dringend de raad krijgen de Wil te ontwikkelen om geen-schade-te-veroorzaken.

Deze Wil-om-geen-schade-te-veroorzaken is de voornaamste factor voor het mogelijk elimineren van karma.

De enige van belang zijnde karmische factor is als altijd: DE OORZAKEN van handelen, van emoties, en van denken. Deze zijn verwekt resp. geschapen door de mens van leven tot leven, van incarnatie tot incarnatie.

Die werken zich uit in het optreden van ziektes of een opwekking van individuele drama’s, in het zich voordoen van ongelukkige omstandigheden en gebeurtenissen met het een of ander noodlottig gevolg, als ook in de algemene leeftoestand van iedereen.

Met deze karmische oorzaken moet de mens zich leren bezighouden, hij moet ze leren herkennen uit de confronterende gevolgen, en leren de besturende energie op te sporen voor een juiste uitwerking ervan; hierna zal men zich in de eerste plaats met de taak moeten bezighouden om die oorzaak op te heffen DOOR HET VERZET VAN EEN GETRAINDE WIL.

Karma is niet een onvermijdelijk, onontkoombaar, verschrikkelijk gebeuren.

Karma kan wel degelijk weggewerkt worden door een juiste houding en keuze….

Recapitulerend:

 1. De mens leeft niet één keer, maar ondergaat een serie van incarnaties, ingeleid door zijn Ziel.
 2. Er is GEEN tijdsduur verbonden aan de terugtrekking van de Ziel en het moment dat een nieuwe incarnatie wordt voorbereid.
 3. Iedere incarnatie weer, eigent de Ziel zich een nieuw biologisch instrumentarium en persoonlijkheid toe voor de nieuwe mens die op komst is.
 4. Bij iedere incarnatie bepaalt de komende mens wie zijn ouders en zielenfamilie worden, waar hij geboren dient te worden. Hij bepaalt daarmee zijn levenslot, omstandigheden en hoedanigheden.
 5. Tijdens iedere incarnatie worden nieuwe dramatieken ingeleid voor de mens, die hem bewuster zullen kunnen maken, en hem leert welke verantwoordelijkheden hij draagt. Verkeerde keuzes bepalen zijn karma en dus diens lot in een volgende incarnatie.
 6. Iedere incarnatie is er op die manier voor bedoeld om slechts zijn opgelopen karma te balanceren en weg te werken, en tevens om met nieuwe drama’s geconfronteerd te worden, waarop de mens – met een steeds toenemend bewustzijn – een verantwoorde keuze dient te maken.

Door de levenservaringen van wel of geen verkeerde keuzes maken leert hij zich te gedragen in de maatschappij, in de familie-groep van bewuste mensen, om vergevingsgezindheid te ontwikkelen en leert hierdoor wat werkelijke liefde en mededogen is.

 1. Iedere incarnatie is een inleiding om zich geestelijk, dwz spiritueel, te kunnen ontwikkelen. De roep tot verder gaan, tot studie, tot nieuwe ontwikkelingsfasen, tot hervormingen en vooral zich te leren kennen, blijft continu van kracht en het is de mens die deze roep wel of niet hoort en hier wel of niet gevolg aan geeft.
 2. De dramatiek van deze duistere fysieke wereld is er dus om de mens, via het kruis van ellende en misère als gevolg van wel of niet verkeerde karmische keuzes, op tamelijk snelle wijze bewust te kunnen maken van het grotere Leven. Zijn karmisch lot kan hierdoor sneller dan ooit worden omgezet in het volgen van het aloude 5-voudige Pelgrimspad.
 3. Het kiezen van het gaan van het Pelgrimspad, dwz het gaan bestuderen van de occulte of Mysterie-Wijsheid met het doel het willen bereiken van de glanzende Top van de Berg, is zeker een juiste keuze omdat dit zal leiden tot Bevrijding van zijn Ziel, en zal daarom onherroepelijk leiden tot een verzachting (of zelfs het “oplossen”) van het opgelopen karma.
 4. Karma en reïncarnatie zijn twee onafscheidelijke begrippen en gebeurtenissen die samen gaan om bepaalde doelen in dit fysieke bestaan te kunnen behalen.
 5. Er bestaat ook Oorspronkelijk karma die de mens naast zijn persoonlijk karma, ook beïnvloedt, en die in een zeer vroeg bestaan van de schepping werden opgenomen door de mens in dit levensveld en zijn bestaan. Hij kan daar echter niets aan doen.

Zijn individueel karma kan hij daarentegen wel beïnvloeden.

 1. Reïncarnatie is geen voortzetting van het levensbestaan van een bepaalde man of vrouw. Bij iedere incarnatie krijgt de mens dus een nieuwe “kledij” (mannelijk resp. vrouwelijk) en een nieuwe persoonlijkheid.

De Wet van karma is de Wet van Oorzaak en Gevolg.

De reIncarnatie-leer geeft inzicht hoe de Kosmos de mens wil terugvoeren naar het andere universum, het eeuwige Koninkrijk Gods, door de Wet van Karma te kunnen afronden voor de mens in het fysieke levensveld.

396 berichten

  1. pharmacie bailly saint lazare horaires pharmacie lafayette epinal therapie de couple doctolib , therapie yeux pharmacie.auchan . pharmacie rue filaterie annecy therapies of counselling pharmacie de garde yamoussoukro aujourd’hui pharmacie borel brest fax .
   pharmacie franco argenteuil pharmacie de garde paris 13 pharmacie lafayette hyeres , pharmacie ouverte 24/24 pharmacie de garde ussel , therapie de couple gratuit pharmacie leclerc en ligne traitement jacuzzi Lasilix bon marchГ©, Lasilix prix Belgique Acheter Lasilix en Belgique Lasilix prix sans ordonnance. pharmacie de garde yssingeaux therapie comportementale et cognitive rouen

 1. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

  1. therapies comportementales et cognitives vannes act therapy book pdf pharmacie bio annecy , pharmacie bailly societe.com therapie kalash criminel , pharmacie de garde rodez pharmacie de garde epernay pharmacie nicolas brest pharmacie de garde aujourd’hui en sarthe pharmacie marchi reboud aix en provence therapies kya hota hai .
   pharmacie bailly paris 16 pharmacie bailly garancia traitement zona recommandations , pharmacie boitel amiens medicaments pour la tension . pharmacie discount beauvais pharmacie amiens saint pierre pharmacie leclerc dole pharmacie ouverte quetigny . pharmacie du stade annecy pharmacie lafayette autour de moi pharmacie fontenaille aix en provence , pharmacie ouverte annecy therapies quantiques , pharmacie bagatelle aix en provence act therapy google scholar therapie de couple saint etienne Vente Ethinyloestradiol sans ordonnance, Alesse sans ordonnance prix Alesse sans ordonnance Belgique Vente Alesse sans ordonnance Ou acheter du Alesse comprime. pharmacie de garde jarny therapies breves plurielles pharmacie barral annecy pharmacie en ligne dakar pharmacie auchan trinite , medicaments pour la tension pharmacie lafayette oxymetre . pharmacie hemery brest pharmacie bailly vente en ligne pharmacie de garde aujourd’hui dijon

  1. therapies digitales comprime arrow generique pharmacie de garde marseille dimanche 11 octobre , pharmacie beaulieu sous la roche therapies biologiques . pharmacie de garde corniche marseille therapie de couple quand consulter therapie de couple drummondville pharmacie argenteuil la dalle .

  1. therapies for ptsd walmart pharmacie en ligne pharmacie sur annecy , therapies cognitivo-comportementales pharmacie auchan leers . pharmacie angers place bichon alternatives therapies in health and medicine therapie de couple saguenay pharmacie marseille .

 2. i need loan fast, i need easy loan. i need an emergency loan now i need loan, i need a loan now, 3 month cash advance loans, cash advance, cash advances, cash advance title loans. Investment study of those banking, payment order. bad credit loan direct lenders i need a fast loan need a loan now.

 3. A lot of of the things you assert happens to be supprisingly appropriate and it makes me wonder why I hadn’t looked at this with this light previously. This particular article really did switch the light on for me as far as this subject matter goes. However at this time there is actually 1 position I am not necessarily too cozy with so while I make an effort to reconcile that with the main idea of the position, allow me see what the rest of your subscribers have to say.Nicely done.

  1. Finally, reactions 21 and 23 shown in Figure 1C depict the processes of transcription synthesis of mRNA, r and translation synthesis of the protein, p, whereas reactions 22 and 24 account for degradation of RNA and protein, respectively buy viagra cialis online Overexpression of Aromatase in Transgenic Male Mice Results in the Induction of Gynecomastia and other Biochemical Changes in Mammary Gland

  1. What I have learned could be better explained from reading the concerns and problems that many of you have brought to this important discussion board are the following 1 The Depo- Provera shot is a high enough dose that it suppresses your own hormones that means it prevents ovulation as well as lowering both estrogen and progesterone levels priligy buy online usa Monitor Closely 2 tramadol increases and epinephrine decreases sedation

 4. санаторий звенигород союза театральных деятелей отель бархатные сезоны екатерининский квартал
  лоо горный воздух цены на 2021 объединенный пансионат пицунда санаторий приморье евпатория отзывы 2021
  отель кастелло москва сибай гостиницы гостиницы на ольхоне байкал

 5. отель южная ночь лоо сочи санаторий казахстан ессентуки официальный
  туры в абхазию все включено hotel welcome inn великий новгород санатории подмосковья рейтинг лучших
  санаторий некрасовское ярославская область недорогой отдых в сочи с детьми тольятти отели и гостиницы

 6. пансионат новый океан крым официальный сайт санаторий барнаульский барнаул
  гостиницы в набережных челнах недорого средней полосы россии романтичные места в краснодаре
  гостиница олимп дивеево гостевой дом кисловодск ижевск хостел достоевский

 7. целебный нарзан кисловодск гостиницы задонск
  евпаторию гостиница нептун миасс мини отели в питере на фонтанке
  пансионат айтар сухум абхазия официальный сайт грозный 4 сезона гостиница отдых в сентябре

 8. отель hilton москва санаторий изумруд наро фоминск
  санаторий ай даниль гурзуф озерки вязники турбаза гостиница пальма сочи
  дон кихот ростов горящий тур в абхазию лесная поляна пятигорск официальный

 9. гостиница бристоль в ялте талкас санаторий
  санаторий орджоникидзе кисловодск официальный дома отдыха в алтайском крае отель даурия чита
  лечение суставов в уфе южная ночь вардане официальный сайт российские санатории

 10. железноводск санаторий плаза гостиница юрюзань
  лучшие санатории крыма с лечением рейтинг сясьские рядки гостиница питкяранта
  петрозаводск гостиница акватика санаторий в анапе отель русалочка

 11. гостиный двор минеральные воды отдых мрия крым
  спа в ленинградской области санатории янгантау санаторий березка новосибирская область
  железноводск 30 лет победы санаторий в питере недорого ессентуки санаторий им павлова официальный сайт

 12. турфирма здравница геленджик кристалл
  санаторий пионер лазаревское фото ессентуки источники с минеральной водой искра евпатория отзывы
  родина абхазия отзывы holiday in самара сочи отель престиж официальный сайт

 13. новомихайловский санаторий мини отель спи здесь хабаровск
  сочи гостиница приморская пансионат на карте гостиница лето туапсе
  ялта ай петри как добраться на автобусе санаторий энергия кисловодск отель аркадия питер

 14. ателика липки отдых в карелии зимой 2022 базы отдыха
  бухта мечты ласпи мин воды железноводск лучший санаторий в пятигорске
  лучшие дома отдыха с детьми мыс видный сочи отели в зеленограде

 15. крым береговое отдых 2021 цены самара отель холидей инн
  отдых в пицунде пансионаты с питанием пансионат тешебс бургас сочи на карте
  тюмень пансионаты лучший отель в крыму источник 17

 16. отель вилла де идальго оренбург трансфер апсуа тур
  ялта интурист вконтакте санаторий сосновая горка челябинск пансионат прометей лазаревское
  paradise hotel абхазия санаторий русь геленджик цены на 2022 пансионат надежда тольятти

 17. южные ночи кабардинка тюмень курорт
  александровский сад бархатные сезоны pyatigorsk hotttt com amaks новая истра
  cube capsule hotel загородный комплекс лев тула находка отели и гостиницы

 18. бридж маунтин красная санаторий мвд в крыму
  халтурина геленджик пансионат питиус абхазия официальный сайт грудной кифоз лечение у взрослых
  алушта гостиница эдем гостевой дом невский 126 отдых на кавказе 2021 санатории и пансионаты

 19. Great blog you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 20. Thanks for each of your effort on this website. My mother enjoys getting into internet research and it’s easy to see why. My partner and i know all regarding the powerful means you convey efficient guidelines through this website and therefore attract contribution from website visitors on this idea so our princess is without a doubt discovering so much. Take pleasure in the rest of the year. You’re the one carrying out a pretty cool job.

 21. Wonderful blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any suggestions? Many thanks!

 22. Just want to say your article is as surprising. The clarity to your submit is just excellent and i can assume you’re knowledgeable on this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your feed to stay updated with imminent post. Thanks one million and please continue the gratifying work.

 23. Otel Gizli Kamera Türkçe Konuşmalı Porno.
  Added by wattmin on 00:00. 00:00. zencikızsikişi dul abla ile küçük oğlan sikiş barta
  barta siken zenci annesini evlat ve sex filmleri
  izle Otel Gizli Kamera Türkçe Konuşmalı Porno duvara karşı
  seks filmleri günah şehrikız izle banyoda teyzesine izle ahirda sikis.

 24. Hello There. I discovered your blog using msn. This is an extremely smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.