DE ANTICHRIST

Eeuwenlang heeft men het kerkelijke dogma aangenomen over het bestaan en de komst van de “antichrist”.

In dat beeld zou de Christus als Gods Zoon en vertegenwoordiger van het “goede” van God, tegenover de antichrist als vertegenwoordiger van Lucifer komen te staan. De kerk legde deze komende confrontatie uit als de grote tegenstelling tussen “goed en kwaad” tijdens het einde der tijden: de bekende tegenstelling in onze duale wereld.

In dat beeld zou natuurlijk ook een grote strijd ontbranden, want de antichrist zou volgens de opvattingen trachten alle menselijke waarden, waar de Christus “zo hard aan had gewerkt”, onderuit te halen. De “antichrist” vertegenwoordigde in deze opvatting: haat, vijandschap, armoede en het luciferische linkerpad.

Alle liefde, vriendelijkheid, het “mooie”, het goede en het welzijn van de fysieke mens, kortom de hoogste waarden van de stoffelijke menselijke beschaving, zouden dus worden weggevaagd door de acties van de antichrist.

Men was dus bang dat de antichrist de hele menselijke maatschappij en cultuur zou ontwrichten en dat er een ijzig klimaat zou ontstaan door de ontketende revolutionaire drang die alles naar beneden zou halen. “Revolutie” kreeg dus in deze opvatting dezelfde betekenis als “vernietiging van waarden”.

Men bleef in deze uitleg steken door het gebruik van een welbekende wereldse tegenstelling, namelijk die tussen “goed” en “kwaad”. Men associeerde het wereldse “goed” met het zogenaamde Goddelijke en het wereldse “kwaad” met Lucifer. Beiden op hetzelfde niveau. Maar dat kan toch niet.

Wat een illusie……

Al met al een nogal angstwekkend beeld dat de kerk, zelfs tot op heden, schetste in de afgelopen eeuwen. De mensenmassa’s accepteerden en cultiveerden dit beeld en deze uitleg door onwetendheid en door het ervaren van een zekere welvarendheid en dito comfort, en waren geneigd een andere kijk snel weg te wuiven want het omverwerpen van een bestaande comfortabele cultuur was toch wel verschrikkelijk.

Men plaatste dus deze vazal van Lucifer op dezelfde hoogte als de Christus, en in wezen op dezelfde hoogte als God zelf. Omdat de kerk een andere God uitbeeldde……..

En zo verschenen er twee grote Goden die het bovennatuurlijke geestelijke en het fysieke gebeuren bestierden…… En dit beeld past wonderwel in het lagere duale en fysieke wereld.

***

Wat moeten we ons daar nu van voorstellen? Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Hoe zou iemand daar nu over denken, die op intelligente wijze hierover peinst?

Welnu: er zijn twee grote gedachten die het bestaan en de oprijzing van de mens in onze fysieke samenleving bepalen. Deze zijn:

 1. Het grote Dualisme tussen “God” het goede – als “Geest” – en de lagere fysieke natuurwereld. Dwz de grote Tegenstelling tussen Geest en stof. Natuurlijk is dit een ander Dualisme dan het alledaagse duale gebeuren met de vele, vele tegenstellingen in onze maatschappij.
 2. Een reeks van karmisch bepaalde incarnaties van de Ziel van het individuele menselijk wezen in ons stoffelijke bestaansveld. Deze karmische opvolging heeft natuurlijk de nodige consekwenties.

Het zijn beide grote factoren en bepalen in essentie het algehele levenslot en de bestemming of doelstelling van de biologische mens; zij werpen licht op zijn samenstelling, verklaren zijn fysieke aanwezigheid hier op aarde, en geven bovendien richting en doel aan zijn bestaan of lot.

De vraag komt dan luid en duidelijk: wat is nu het grote doel van de mens?

Het antwoord luidt: dat is om d.m.v. een “persoonlijk” levenslot met bijbehorende dramatiek in vele vormen tijdens zijn bestaan in deze duale wereld van tegenstellingen, heel geleidelijk aan te kunnen groeien naar Vervolmaking van de mens; om te groeien richting het Koninkrijk Gods; om te groeien naar ieders wezenlijke Oorsprong.

Dit bereikt de mens door te leren van al zijn levenservaringen en levensdrama’s, zodat hij steeds bewuster in het zadel komt te zitten van het leven. Zijn denken verbreedt zich en verdiept zich heel geleidelijk. Het is een kwestie van “bewustwording”.

Op die manier zal hij of zij almaar helderder worden en zijn verantwoordelijkheden als mens steeds scherper afgebakend zien. Dat is dus ook bewustwording.

Op die manier wordt hij ook steeds mededogender jegens zijn naaste, maar ook naar zichzelf. De blik wordt gewoon ruimer en door een ruimer gezichtsveld komen zoveel vergezichten op hem af……… Hij wordt zachter voor zichzelf en voor zijn omgeving, en meer liefdevol jegens zijn naaste. Hij zal in staat worden gesteld om zijn naaste werkelijk te kunnen “helpen” in het stoffelijke levensveld zoals zovelen vroeger al deden. Niet alleen fysiek helpen, maar vooral ook om richting te wijzen naar het juiste Doel voor de mens. Zodat helderheid ontstaat waardoor in onze maatschappij misschien de Juiste Menselijke Verhoudingen mogen ontstaan.

***

Recapitulerend:

 • Als belangrijkste geldt: HET GROTE DUALISME tussen Geest en stof. Dit zullen we ons goed moeten realiseren. We vinden deze tweevoudigheid voortdurend en altijd in de openbaring, in de schepping, terug, iedere keer weer.

Elke tweevoudigheid resp. tegenstelling, drukt zich op zijn eigen wijze uit, wordt door zijn eigen wetten beheerst en is primair gericht op zijn eigen doeleinden. Zij bundelen echter – in tijd en ruimte – hun belangen tezamen ten voordele van elkaar en samen brengen zij EENHEID tot stand.

Geest versus stof, leven versus verschijning, energie versus kracht: ieder van hen hebben hun eigen uitstroomaspect; ieder van deze aspecten staan in een bepaalde verhouding tot elkaar; zij hebben allemaal een wederzijds tijdelijk doel, en in vereniging met elkaar laten zij de eeuwige verandering, de cyclische eb-en-vloed van het leven in de openbaring ontstaan.

In deze verhouding tussen Vader-Geest en Moeder-stof komt de Zoon tot bestaan. Als zoon werkt hij gedurende het “kindstadium” zijn levensprocessen uit binnen de aura van de Moeder-stof; hoewel met haar vereenzelvigd, tracht hij toch aldoor aan haar overheersing te ontvluchten.

Naarmate zijn geestelijke volwassenheid wordt bereikt, verscherpt het probleem zich en de “AANTREKKINGSKRACHT” van (het Mysterie) van de Vader begint langzaamaan de in bezit nemende houding van de Moeder te ondermijnen, totdat tenslotte de macht van de stof, of die van de Moeder, over haar ‘ZOON’ wordt verbroken. De ‘ZOON’, het Christuskind, uiteindelijk bevrijd van de bewaking en van de vastgrijpende handen van de Moeder – van de stof – leert de Vader Geest, kennen.

Natuurlijk spreken wij in symbolen.

 • Vervolgens geldt: Alle incarnatieprocessen, van leven in de fysieke vorm en van teruggave (via het beginsel van de dood) van stof tot stof, van ziel tot ziel, dit alles verwezenlijkt zich krachtens de grote Universele WET VAN AANTREKKING.

Het is deze wet van Aantrekking die de vorm tot de dood leidt. Teruggave van de stoffelijke bestanddelen is niet anders dan het voldoen aan de aantrekkingskracht van de Prana, of het etherisch veld van de planeet dat voortdurend vraagt om teruggave van de stoffelijke bestanddelen en diens energie, die slechts “tijdelijk geleend” zijn aan de Ziel tbv de opbouw van een nieuwe fysieke mens.

De Ziel heeft deze elementen en energie en stoffelijke aard inderdaad geleend van de grote en wezenlijke poel van Prana om een nieuwe levensvorm voor de mens samen te stellen, voor een nieuwe incarnatie-ronde van de mens en deze vorm gedurende een vastgestelde tijd te handhaven en van levensenergie te voorzien.

Wanneer het moment daar is om de teruggave te honoreren van materie en energie, zal de Ziel de stekker uit het contact halen, waarna de vorm “overlijdt” om deze beide elementen terug te geven, zodat die aan anderen weer ter beschikking kunnen worden gesteld.

“De dood” is dus altijd het tegendeel van “het leven”, en hoort dus bij de levenscyclus. In dit geval is de “dood” van de menselijke vorm slechts onderdeel van de kleine cyclus van het incarnatie-proces.

Maar de dood is ook te vinden in een veel groter verband, als deel van een nog veel grotere cyclus. Evolutie-drang is bv zo’n grote cyclus, waarna deze cyclus ooit wordt beëindigd (wat feitelijk niets anders is dan “doodgaan” van de oude samenleving) om plaats te maken voor voortzetting in een volgende cyclus op een hoger evolutie-niveau.

Kijk maar eens naar de plant en boom in de bepaalde jaargetijden van het fysieke jaar: “Dood en leven” is een algemeen aanvaard beginsel.

In feite is dus elke “DRANG” of aandrang tot verandering onderdeel van een periode, van een cyclus om datgene voort te zetten, wat eens was begonnen, maar dan op een hoger niveau van klaarheid. (Natuurlijk geldt ditzelfde ook bij het fenomeen van inwijding).

“Verandering” is op die manier een logische voortzetting van de levensdrang van de mens. Het oude wordt terzijde gelegd om plaats te maken voor het nieuwe……logisch. Vernieuwing volgt altijd deze gang. Vernieuwing leidt altijd tot verandering.

Jezus legde het destijds al uit als volgt: “WE GOOIEN GEEN NIEUWE WIJN IN OUDE ZAKKEN”. De oude zakken zullen op een gegeven ogenblik ook moeten worden vervangen als de oogst van de nieuwe wijn daar is.

***

Kosmisch kwaad en kosmisch goed, teruggebracht tot haar basis terminologieën, zullen hun betekenis daarom helemaal verliezen, en kunnen alleen maar juist worden gezien als alle begoocheling en verschijnselen van illusie waarmee de mens ak die zaken die zijn stoffelijke bestaan omringen, volledig en volkomen heeft verwijderd.

Daarom zal de mens ooit moeten beginnen met zijn grote Uitzuivering zodat de begoocheling en illusie van de astrale en de fysieke werelden ophouden te bestaan…..

Het beeld van de antichrist is volledig gekleurd door de fysieke en duale wereldopvattingen van kerk en een onwetende, onbewuste samenleving. Het beeld van de antichrist is dus helemaal éénzijdig gericht op deze duale wereld, en is ook een gekleurde uitdrukking van deze wereld.

Nee, het wezen en uitdrukking van God komt al helemaal niet in beeld. Lucifer wijst altijd met het vingertje, en zegt dat de ander het heeft gedaan. Niet zelf, en wijst er altijd op dat de antichrist werkelijk bestaat als tegenpool van God zelf.

Men is echt onwetend…. als men dit gelooft.

***

pioniersgeest avatar antichristHet fenomeen de “antichrist” heeft nog enkele andere facetten. En wel de volgende…..

God kent drie aspecten: de Vader, de Moeder en de Zoon.

God de Vader, is geest, en is het 1e aspect en vertegenwoordigt daarmee de Wil, Vaders Wil.

De Moeder is de stof, en is het 2e aspect en vertegenwoordigt daarmee Liefde en Wijsheid.

De Zoon is geest, en is het 3e aspect en vertegenwoordigtdaarmee Intelligentie.

***

Welnu, tot dusver zijn alleen het 2e en 3e aspect in de geschiedenis tot uitdrukking gebracht door de twee grote Avatars van destijds, de Boeddha (2500 jaar geleden in het Oosten, gaf uitdrukking aan het 3e aspect) en de Christus (2000 jaar geleden in Palestina, en gaf uitdrukking aan het 2e aspect).

We weten dat straks de Christus wederkomt, maar dan in vol ornaat, als Avatar van Synthese, waarbij hij niet alleen Liefde en Wijsheid brengt zoals voorheen, maar alle drie de aspecten samengevoegd. Het is voor het eerste keer dat Hij ook de Wil Gods (1e aspect) zal uitdragen, maar nu voor de hele mensheid overal ter wereld. Het is deze Wilsaspect dat in volledige neutraliteit deels vernietigt en deels vormen behoudt. De Wil Gods zal alle hindernissen en andere belemmeringen opruimen op de weg naar het Licht. En dat zijn er nogal wat. De ego-gedreven persoonlijkheden in onze samenleving zijn barstensvol gevuld met hindernissen, zoals eigenbelang, hebzucht, tradities, conformiteit, behoudzucht, behoedzaamheid, gehechtheden enz….., allemaal eigenschappen gericht op het kleine “ik” en zijn eigen kleine belang.

Gods Wil zal dit alles opruimen, en dus zal dit allemaal aan de kant worden geschoven opdat de weg geklaard wordt. Anders gezegd, het voetbalveld zal worden schoongeveegd, opdat een nieuwe maatschappij hierop kan worden gesticht en gebouwd, die voldoet aan de belangen en maatstaven van God, en niet meer dient om de belangen van de lagere fysieke mens te waarborgen.

Is het niet dat het in werking stellen van deze Wilsaspect, deze 1e factor van God, zou kunnen worden beschouwd als de antichrist? Als dat zo is, praten we dan niet over een geweldige illusie……?

Deze uitleg loopt geheel in lijn met de traditionele en duale opvattingen over het optreden van de anti-christ tijdens de “eindtijden”……. Maar dat is toch het gebruik van Gods Wil, de grote Vernietiger van het “oude”? Jammer, maar daar wordt niet over gerept door onze kerkvaders….. Ik vrees dat zij deze Wil ofwel niet kennen en hierdoor in verwarring schieten. Ofwel deze niet erkennen omdat zij een andere God liefhebben dan het enige Lichtpunt op de top van de berg.

Alles wat het oude welgevallig is, zou volgens de theologen moeten worden bewaard, volgens de dogmatiek, tenminste wanneer God als “mens” wordt beschouwd. Helaas……. het zicht op de antichrist is daarmee volledig achterhaald.

Het fabeltje over de anti-christ is slechts een schijn- of fakebericht.

Het heeft niets te maken met Lucifer, want God is gewoon almachtig en Liefdevol.

318 berichten

  1. pharmacie laudren amiens inhalateur pharmacie lafayette therapies breves hypnotherapie , pharmacie ouverte 11 novembre annecy pharmacie leclerc montgeron . therapies for ptsd pharmacie annecy courier pharmacie de garde autour de moi pharmacie de garde marseille panier .
   pharmacie monge aix-en-provence rotonde pharmacie finet amiens pharmacie de garde paris 16 , pharmacie ouverte samedi aprem pharmacie ouverte montreuil , pharmacie zemiro act therapy london therapies comportementales et cognitives anglais Recherche Sony Vegas Pro 13 moins cher, Sony Vegas Pro 13 pas cher Sony Vegas Pro 13 bon marchГ© Acheter licence Sony Vegas Pro 13 Equivalent Sony Vegas Pro 13 logiciel. pharmacie de garde marseille dimanche 19 mai 2019 pharmacie brest jean jaures

 1. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice morning!

  1. Several germline and sporadic genomic rearrangements have been detected in NB, for example, LIN28B encoding lin 28 homolog B 14, PHOX2B paired like homeobox 2b 15, ALK anaplastic lymphoma kinase 16, GALNT14 polypeptide N acetylgalactosaminyltransferase 14 17, and MYCN 18 Table 1 cialis daily

  1. In an effort to distinguish between both identities, clinical history, physical examination, histologic examination, and some tests such as phototesting and photopatch testing may be used; however, the distinction can be difficult and most drugs can induce both pathophysiologic patterns buy cialis 10mg

 2. i need a loan of 3000 today, i need a loan now. i need a quick loan today need loan now, i need loan urgently, online cash advance loans unemployed, cash advance online, cash advances, united cash advance loans. Commerce is typically viewed money management, payment order. cash fast loan i need a loan direct lender bad credit loan direct lender.

  1. It remains a challenge to dissect the regulation of a specific coregulator in a given cell or tissue type in response to SERMs and to target the factors without having detrimental effects because these factors are also involved in mediating responses from a variety of signaling pathways furosemide lasix side effects They have fallen 27 percent sinceQualcomm Inc unveiled plans in February for a productthat could pose a threat to IQE s semiconductors

 3. рэдиссон спа адлер небуг зорька
  welna spa лечение спондилоартроза пояснично крестцового отдела позвоночника препараты гаспра крым
  гостиница джамиля нальчик санатории г пятигорска алушта пансионаты

 4. амры крым мария резорт
  гостиница северная пальмира алексеевка гостиница аляска ханты мансийск санаторий новая истра
  алушта рыбачье санаторий крепость кисловодск цены на 2021 сочи семейный отель с детьми

 5. солнечногорск орбита 2 коротковолновое ультрафиолетовое излучение
  ливадия отель отели в омске недорого devon medical spa
  коктебель шанхай сясьстрой гостиница курьи санаторий официальный сайт цены

 6. отдых в санкт петербурге все включено лучшие санатории абхазии
  кардиологический санаторий в ленинградской области пятигорск отдых летом гостиницы дюртюли
  детский санаторий красноусольск официальный сайт галич отели спа отель ростов на дону цены

 7. сколько стоят путёвки в крым сауна волна
  отель эсмеральда закрытые аквапарки краснодарского края отель золотой колос сочи официальный сайт
  сочи путевки цены яркий берег севастополь официальный сайт пансионат белокуриха

 8. отель бельведер томск хостел арбат 42
  гостиница вилла кристина евпатория шелфорт отель санаторий самшитовая роща пицунда официальный сайт
  отдых нальчик острова отель сочи судак звездный

 9. There are certainly a number of particulars like that to take into consideration. That may be a great level to bring up. I offer the ideas above as common inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up where crucial thing might be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I am certain that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys really feel the influence of only a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 10. санатории квм с бассейном и лечением где отдохнуть пенсионеру
  база отдыха адлер цены на 2021 пироговские ванны пятигорск отель mercure сочи
  крошка енот гостиница красногорск цены гостиница лазурит тихорецк отель стародонье

 11. гостиница мегаполис в москве пансионат красная талка геленджик официальный
  гостиница бавлы уютная гостиница колпино отдых с детьми на новый год 2022
  анапа малая бухта фото в каком санатории можно отдохнуть недорого крым горячий ключ краснодарский край достопримечательности

 12. комплекс богатырь отель тэс резорт спа крым евпатория
  гостиница олимп шерегеш родина крым отзывы геленджик жилье с бассейном
  гостиницы в астрахани в центре абажур томск гостиница отдых в санатории белокуриха в 2021

 13. отдых в усть коксе гостиница уланская москва официальный сайт
  горнолыжный курорт карпаты гостиница севастополь цены санаторий плаза кисловодск цены
  four seasons hotel moscow цены лоо виамонд официальный сайт татьяна прованс звенигород официальный

 14. гостиница юбилейная сызрань амур гостиница хабаровск
  легенда крыма поповка отзывы отдых в туапсе 2021 цены mercure sochi
  черноморец пансионат эконом гудаута судак крым отели с бассейном внуково отели

 15. санаторий углич сайт купить путевку в санаторий белокуриха с лечением
  санаторий в татарии бакирово цены отзывы абхазия гостиницы гостиница байкал в листвянке
  хостел тверь недорого цена гостиница космос 3 москва официальный сайт где отдохнуть в крыму в сентябре

 16. путевки в геленджик из москвы цена база отдыха 13 кордон ростовская область
  отели в ялте для отдыха с детьми астрал тихвин санатория жемчужина
  марианна гостиница сочи санаторий беларусь в друскининкае официальный сайт санаторий воронеж ессентуки цены на 2021

 17. курортный туризм сочи в ссср
  пятигорск санаторий тарханы шексна пансионат официальный сайт крым отели цены 2021
  гостиницы урая цены пансионаты в севастополе лрц минэкономразвития

 18. отель вилла солнца джубга водопад абхазия официальный сайт
  санаторий сакрополь саки платные услуги бюджетный санаторий гостевой дом севилья
  санаторий в горячем ключе предгорье кавказа санаторий виктория деревня раково лучшие санатории поволжья

 19. Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 20. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 21. Watch Genc Pasif gay porn videos for free, here on Discover the
  growing collection of high quality Most Relevant gay XXX movies and clips.
  No other sex tube is more popular and features more Genc Pasif gay scenes than Pornhub!
  Browse through our impressive selection of porn videos in HD quality on any device you own.

 22. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 23. Yasal olarak porno video izlemek için en güzel ve
  seçkin porno videolar sizlerin emrinde İç gıcıklayıcı ve
  şehvet dolu binlerce 720 hd kalitede özel olarak harmanlanmış en güzel güzel porno izleme sitesi olan Siyahtube Türk porno, gizli çekim
  porno, amatör pornolar, gerçek türk porno, Mobil Porno, Hd Porno,
  Sikiş, Ensest porn Porno sikiş ile doyumsuz olan cinselliğinize.

 24. I do like the way you have presented this particular problem plus it does indeed offer me a lot of fodder for consideration. Nevertheless, through everything that I have personally seen, I just wish as the actual remarks pile on that folks remain on point and don’t embark upon a soap box involving some other news of the day. Yet, thank you for this exceptional point and while I do not necessarily concur with it in totality, I respect the point of view.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.