DE ANTICHRIST

Eeuwenlang heeft men het kerkelijke dogma aangenomen over het bestaan en de komst van de “antichrist”.

In dat beeld zou de Christus als Gods Zoon en vertegenwoordiger van het “goede” van God, tegenover de antichrist als vertegenwoordiger van Lucifer komen te staan. De kerk legde deze komende confrontatie uit als de grote tegenstelling tussen “goed en kwaad” tijdens het einde der tijden: de bekende tegenstelling in onze duale wereld.

In dat beeld zou natuurlijk ook een grote strijd ontbranden, want de antichrist zou volgens de opvattingen trachten alle menselijke waarden, waar de Christus “zo hard aan had gewerkt”, onderuit te halen. De “antichrist” vertegenwoordigde in deze opvatting: haat, vijandschap, armoede en het luciferische linkerpad.

Alle liefde, vriendelijkheid, het “mooie”, het goede en het welzijn van de fysieke mens, kortom de hoogste waarden van de stoffelijke menselijke beschaving, zouden dus worden weggevaagd door de acties van de antichrist.

Men was dus bang dat de antichrist de hele menselijke maatschappij en cultuur zou ontwrichten en dat er een ijzig klimaat zou ontstaan door de ontketende revolutionaire drang die alles naar beneden zou halen. “Revolutie” kreeg dus in deze opvatting dezelfde betekenis als “vernietiging van waarden”.

Men bleef in deze uitleg steken door het gebruik van een welbekende wereldse tegenstelling, namelijk die tussen “goed” en “kwaad”. Men associeerde het wereldse “goed” met het zogenaamde Goddelijke en het wereldse “kwaad” met Lucifer. Beiden op hetzelfde niveau. Maar dat kan toch niet.

Wat een illusie……

Al met al een nogal angstwekkend beeld dat de kerk, zelfs tot op heden, schetste in de afgelopen eeuwen. De mensenmassa’s accepteerden en cultiveerden dit beeld en deze uitleg door onwetendheid en door het ervaren van een zekere welvarendheid en dito comfort, en waren geneigd een andere kijk snel weg te wuiven want het omverwerpen van een bestaande comfortabele cultuur was toch wel verschrikkelijk.

Men plaatste dus deze vazal van Lucifer op dezelfde hoogte als de Christus, en in wezen op dezelfde hoogte als God zelf. Omdat de kerk een andere God uitbeeldde……..

En zo verschenen er twee grote Goden die het bovennatuurlijke geestelijke en het fysieke gebeuren bestierden…… En dit beeld past wonderwel in het lagere duale en fysieke wereld.

***

Wat moeten we ons daar nu van voorstellen? Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Hoe zou iemand daar nu over denken, die op intelligente wijze hierover peinst?

Welnu: er zijn twee grote gedachten die het bestaan en de oprijzing van de mens in onze fysieke samenleving bepalen. Deze zijn:

 1. Het grote Dualisme tussen “God” het goede – als “Geest” – en de lagere fysieke natuurwereld. Dwz de grote Tegenstelling tussen Geest en stof. Natuurlijk is dit een ander Dualisme dan het alledaagse duale gebeuren met de vele, vele tegenstellingen in onze maatschappij.
 2. Een reeks van karmisch bepaalde incarnaties van de Ziel van het individuele menselijk wezen in ons stoffelijke bestaansveld. Deze karmische opvolging heeft natuurlijk de nodige consekwenties.

Het zijn beide grote factoren en bepalen in essentie het algehele levenslot en de bestemming of doelstelling van de biologische mens; zij werpen licht op zijn samenstelling, verklaren zijn fysieke aanwezigheid hier op aarde, en geven bovendien richting en doel aan zijn bestaan of lot.

De vraag komt dan luid en duidelijk: wat is nu het grote doel van de mens?

Het antwoord luidt: dat is om d.m.v. een “persoonlijk” levenslot met bijbehorende dramatiek in vele vormen tijdens zijn bestaan in deze duale wereld van tegenstellingen, heel geleidelijk aan te kunnen groeien naar Vervolmaking van de mens; om te groeien richting het Koninkrijk Gods; om te groeien naar ieders wezenlijke Oorsprong.

Dit bereikt de mens door te leren van al zijn levenservaringen en levensdrama’s, zodat hij steeds bewuster in het zadel komt te zitten van het leven. Zijn denken verbreedt zich en verdiept zich heel geleidelijk. Het is een kwestie van “bewustwording”.

Op die manier zal hij of zij almaar helderder worden en zijn verantwoordelijkheden als mens steeds scherper afgebakend zien. Dat is dus ook bewustwording.

Op die manier wordt hij ook steeds mededogender jegens zijn naaste, maar ook naar zichzelf. De blik wordt gewoon ruimer en door een ruimer gezichtsveld komen zoveel vergezichten op hem af……… Hij wordt zachter voor zichzelf en voor zijn omgeving, en meer liefdevol jegens zijn naaste. Hij zal in staat worden gesteld om zijn naaste werkelijk te kunnen “helpen” in het stoffelijke levensveld zoals zovelen vroeger al deden. Niet alleen fysiek helpen, maar vooral ook om richting te wijzen naar het juiste Doel voor de mens. Zodat helderheid ontstaat waardoor in onze maatschappij misschien de Juiste Menselijke Verhoudingen mogen ontstaan.

***

Recapitulerend:

 • Als belangrijkste geldt: HET GROTE DUALISME tussen Geest en stof. Dit zullen we ons goed moeten realiseren. We vinden deze tweevoudigheid voortdurend en altijd in de openbaring, in de schepping, terug, iedere keer weer.

Elke tweevoudigheid resp. tegenstelling, drukt zich op zijn eigen wijze uit, wordt door zijn eigen wetten beheerst en is primair gericht op zijn eigen doeleinden. Zij bundelen echter – in tijd en ruimte – hun belangen tezamen ten voordele van elkaar en samen brengen zij EENHEID tot stand.

Geest versus stof, leven versus verschijning, energie versus kracht: ieder van hen hebben hun eigen uitstroomaspect; ieder van deze aspecten staan in een bepaalde verhouding tot elkaar; zij hebben allemaal een wederzijds tijdelijk doel, en in vereniging met elkaar laten zij de eeuwige verandering, de cyclische eb-en-vloed van het leven in de openbaring ontstaan.

In deze verhouding tussen Vader-Geest en Moeder-stof komt de Zoon tot bestaan. Als zoon werkt hij gedurende het “kindstadium” zijn levensprocessen uit binnen de aura van de Moeder-stof; hoewel met haar vereenzelvigd, tracht hij toch aldoor aan haar overheersing te ontvluchten.

Naarmate zijn geestelijke volwassenheid wordt bereikt, verscherpt het probleem zich en de “AANTREKKINGSKRACHT” van (het Mysterie) van de Vader begint langzaamaan de in bezit nemende houding van de Moeder te ondermijnen, totdat tenslotte de macht van de stof, of die van de Moeder, over haar ‘ZOON’ wordt verbroken. De ‘ZOON’, het Christuskind, uiteindelijk bevrijd van de bewaking en van de vastgrijpende handen van de Moeder – van de stof – leert de Vader Geest, kennen.

Natuurlijk spreken wij in symbolen.

 • Vervolgens geldt: Alle incarnatieprocessen, van leven in de fysieke vorm en van teruggave (via het beginsel van de dood) van stof tot stof, van ziel tot ziel, dit alles verwezenlijkt zich krachtens de grote Universele WET VAN AANTREKKING.

Het is deze wet van Aantrekking die de vorm tot de dood leidt. Teruggave van de stoffelijke bestanddelen is niet anders dan het voldoen aan de aantrekkingskracht van de Prana, of het etherisch veld van de planeet dat voortdurend vraagt om teruggave van de stoffelijke bestanddelen en diens energie, die slechts “tijdelijk geleend” zijn aan de Ziel tbv de opbouw van een nieuwe fysieke mens.

De Ziel heeft deze elementen en energie en stoffelijke aard inderdaad geleend van de grote en wezenlijke poel van Prana om een nieuwe levensvorm voor de mens samen te stellen, voor een nieuwe incarnatie-ronde van de mens en deze vorm gedurende een vastgestelde tijd te handhaven en van levensenergie te voorzien.

Wanneer het moment daar is om de teruggave te honoreren van materie en energie, zal de Ziel de stekker uit het contact halen, waarna de vorm “overlijdt” om deze beide elementen terug te geven, zodat die aan anderen weer ter beschikking kunnen worden gesteld.

“De dood” is dus altijd het tegendeel van “het leven”, en hoort dus bij de levenscyclus. In dit geval is de “dood” van de menselijke vorm slechts onderdeel van de kleine cyclus van het incarnatie-proces.

Maar de dood is ook te vinden in een veel groter verband, als deel van een nog veel grotere cyclus. Evolutie-drang is bv zo’n grote cyclus, waarna deze cyclus ooit wordt beëindigd (wat feitelijk niets anders is dan “doodgaan” van de oude samenleving) om plaats te maken voor voortzetting in een volgende cyclus op een hoger evolutie-niveau.

Kijk maar eens naar de plant en boom in de bepaalde jaargetijden van het fysieke jaar: “Dood en leven” is een algemeen aanvaard beginsel.

In feite is dus elke “DRANG” of aandrang tot verandering onderdeel van een periode, van een cyclus om datgene voort te zetten, wat eens was begonnen, maar dan op een hoger niveau van klaarheid. (Natuurlijk geldt ditzelfde ook bij het fenomeen van inwijding).

“Verandering” is op die manier een logische voortzetting van de levensdrang van de mens. Het oude wordt terzijde gelegd om plaats te maken voor het nieuwe……logisch. Vernieuwing volgt altijd deze gang. Vernieuwing leidt altijd tot verandering.

Jezus legde het destijds al uit als volgt: “WE GOOIEN GEEN NIEUWE WIJN IN OUDE ZAKKEN”. De oude zakken zullen op een gegeven ogenblik ook moeten worden vervangen als de oogst van de nieuwe wijn daar is.

***

Kosmisch kwaad en kosmisch goed, teruggebracht tot haar basis terminologieën, zullen hun betekenis daarom helemaal verliezen, en kunnen alleen maar juist worden gezien als alle begoocheling en verschijnselen van illusie waarmee de mens ak die zaken die zijn stoffelijke bestaan omringen, volledig en volkomen heeft verwijderd.

Daarom zal de mens ooit moeten beginnen met zijn grote Uitzuivering zodat de begoocheling en illusie van de astrale en de fysieke werelden ophouden te bestaan…..

Het beeld van de antichrist is volledig gekleurd door de fysieke en duale wereldopvattingen van kerk en een onwetende, onbewuste samenleving. Het beeld van de antichrist is dus helemaal éénzijdig gericht op deze duale wereld, en is ook een gekleurde uitdrukking van deze wereld.

Nee, het wezen en uitdrukking van God komt al helemaal niet in beeld. Lucifer wijst altijd met het vingertje, en zegt dat de ander het heeft gedaan. Niet zelf, en wijst er altijd op dat de antichrist werkelijk bestaat als tegenpool van God zelf.

Men is echt onwetend…. als men dit gelooft.

***

pioniersgeest avatar antichristHet fenomeen de “antichrist” heeft nog enkele andere facetten. En wel de volgende…..

God kent drie aspecten: de Vader, de Moeder en de Zoon.

God de Vader, is geest, en is het 1e aspect en vertegenwoordigt daarmee de Wil, Vaders Wil.

De Moeder is de stof, en is het 2e aspect en vertegenwoordigt daarmee Liefde en Wijsheid.

De Zoon is geest, en is het 3e aspect en vertegenwoordigtdaarmee Intelligentie.

***

Welnu, tot dusver zijn alleen het 2e en 3e aspect in de geschiedenis tot uitdrukking gebracht door de twee grote Avatars van destijds, de Boeddha (2500 jaar geleden in het Oosten, gaf uitdrukking aan het 3e aspect) en de Christus (2000 jaar geleden in Palestina, en gaf uitdrukking aan het 2e aspect).

We weten dat straks de Christus wederkomt, maar dan in vol ornaat, als Avatar van Synthese, waarbij hij niet alleen Liefde en Wijsheid brengt zoals voorheen, maar alle drie de aspecten samengevoegd. Het is voor het eerste keer dat Hij ook de Wil Gods (1e aspect) zal uitdragen, maar nu voor de hele mensheid overal ter wereld. Het is deze Wilsaspect dat in volledige neutraliteit deels vernietigt en deels vormen behoudt. De Wil Gods zal alle hindernissen en andere belemmeringen opruimen op de weg naar het Licht. En dat zijn er nogal wat. De ego-gedreven persoonlijkheden in onze samenleving zijn barstensvol gevuld met hindernissen, zoals eigenbelang, hebzucht, tradities, conformiteit, behoudzucht, behoedzaamheid, gehechtheden enz….., allemaal eigenschappen gericht op het kleine “ik” en zijn eigen kleine belang.

Gods Wil zal dit alles opruimen, en dus zal dit allemaal aan de kant worden geschoven opdat de weg geklaard wordt. Anders gezegd, het voetbalveld zal worden schoongeveegd, opdat een nieuwe maatschappij hierop kan worden gesticht en gebouwd, die voldoet aan de belangen en maatstaven van God, en niet meer dient om de belangen van de lagere fysieke mens te waarborgen.

Is het niet dat het in werking stellen van deze Wilsaspect, deze 1e factor van God, zou kunnen worden beschouwd als de antichrist? Als dat zo is, praten we dan niet over een geweldige illusie……?

Deze uitleg loopt geheel in lijn met de traditionele en duale opvattingen over het optreden van de anti-christ tijdens de “eindtijden”……. Maar dat is toch het gebruik van Gods Wil, de grote Vernietiger van het “oude”? Jammer, maar daar wordt niet over gerept door onze kerkvaders….. Ik vrees dat zij deze Wil ofwel niet kennen en hierdoor in verwarring schieten. Ofwel deze niet erkennen omdat zij een andere God liefhebben dan het enige Lichtpunt op de top van de berg.

Alles wat het oude welgevallig is, zou volgens de theologen moeten worden bewaard, volgens de dogmatiek, tenminste wanneer God als “mens” wordt beschouwd. Helaas……. het zicht op de antichrist is daarmee volledig achterhaald.

Het fabeltje over de anti-christ is slechts een schijn- of fakebericht.

Het heeft niets te maken met Lucifer, want God is gewoon almachtig en Liefdevol.

4.416 berichten

  1. pharmacie laudren amiens inhalateur pharmacie lafayette therapies breves hypnotherapie , pharmacie ouverte 11 novembre annecy pharmacie leclerc montgeron . therapies for ptsd pharmacie annecy courier pharmacie de garde autour de moi pharmacie de garde marseille panier .
   pharmacie monge aix-en-provence rotonde pharmacie finet amiens pharmacie de garde paris 16 , pharmacie ouverte samedi aprem pharmacie ouverte montreuil , pharmacie zemiro act therapy london therapies comportementales et cognitives anglais Recherche Sony Vegas Pro 13 moins cher, Sony Vegas Pro 13 pas cher Sony Vegas Pro 13 bon marchГ© Acheter licence Sony Vegas Pro 13 Equivalent Sony Vegas Pro 13 logiciel. pharmacie de garde marseille dimanche 19 mai 2019 pharmacie brest jean jaures

   1. However, what are the signs of diabetes for most individuals with can lasix raise your blood sugar diabetes, the American Diabetes Association recommends an A1C of below 7 With restricted options for elevating blood pressure, the physique depends on the same hormones that doxycycline over the counter There are supplements known to interfere with anti hormonal agents used for breast cancer

  1. Fame does give celebrities with breast cancer a bigger platform to speak up about the disease cialis online reviews In this meta analysis, there was a paucity of studies on which to base an evaluation of ESIN treatment whether as an isolated method or in combination with curettage and subsequent defect filling or in the context of multimodal therapeutic concepts

  2. So they are called the medication log for adolescent with diabetes five elements because reducing a1c quickly these five things are changing with each other, and the five physics in this material diabetes drugs aafp world are influencing each other and changing drastically azithromycin for std C, Representative surface ECG recordings in Tjp1 fl fl; Myh6 Cre Esr1, Tjp1 fl fl; Hcn4 CreERt2, and Tjp1 fl fl; Kcne1 CreERt2 mice n 5 mice per genotype

   1. ziprasidone tesco voltarol 12 hour gel If you need additional support, your GP may be able to refer you to a counsellor on the NHS there may be a waiting list for this, and in some areas it isn t available at all order priligy Current estimates for the United States place the number of severe MRSA infections as high as 90, 000 with approximately 20, 000 deaths per year

  1. You can expect a relatively quick recovery if your procedure is uncomplicated cialis 10mg 8 nocturnal voiding episodes per night, but it remains unclear what the optimal PTNS treatment protocol for nocturia might be, how often the therapy should be repeated or how long the benefit will last

  1. As for Zhao Ling is words, his cultivation has improved a lot, and he has been directly promoted to the peak of the late Yang Dan realm propecia regrowth Dizdar O, Ozcakar L, Malas FU, Harputluoglu H, Bulut N, Aksoy S, Ozisik Y, Altundag K Sonographic and electrodiagnostic evaluations in patients with aromatase inhibitor related arthralgia

  1. After a how does beetroot juice lower blood pressure long time, the poisonous mist dissipated, and there was not a single creature in the hall except for the corpses on the ground, I hope so, David dropped a cold sentence, How Does Beetroot Juice Lower Blood Pressure turned and left, how does beetroot juice lower blood pressure how does beetroot juice lower blood pressure My dear brother, I heard that Rogge has a good woman, can I try the taste finasteride 1mg best price

   1. Mean change score in Short Form 36 item Health Survey propecia reddit In an interim analysis of the phase III RxPONDER trial reported in The New England Journal of Medicine, Kevin Kalinsky, MD, and colleagues found that the addition of adjuvant chemotherapy to endocrine therapy did not improve invasive disease free survival among women with hormone receptor positive,

  1. This work was supported by the National Institutes of Health National Institute of Neurological Disorders and Stroke Grants R01NS062796, R01NS097428, R01NS095889, and R01NS088155, the National Multiple Sclerosis Society Grant RG5203A4, the Adelson Medical Research Foundation ANDP Grant A130141, the Heidrich Family and Friends, and the Rachleff Family Endowments clomid over the counter

  1. Several Bee Pollen Weight Loss Supplements Have Been Found By The Fda To Contain Weight Reduction Drugs One Of The Most Important And Most Notorious Scams Within The Last A Quantity Of Years Have Been Bee Pollen Weight Reduction Supplements Many Supplements Touting The Benefits Of apples weight loss Shark Tank Weight Loss Bee Pollen Are Mentioned To Come From China Or Different Asian Countries Some Of Those Products Even Include Chinese Lettering On Them Which Further Reinforces Within The Minds Of Folks That They Comprise Some Historical Chinese Secret To Weight Loss When It Comes To The Amount Of Weight One Is Ready To Lose After Beginning The Consumption Of Weight Reduction Drugs, All Of It Relies Upon With The Individual buy finasteride 1mg

  1. But the problem with infertility is that you might not know you ll have trouble until you start trying and let s be honest, it s not exactly something you can casually test out cheap generic cialis The apicoplast is a plastid like organelle that is described as essential for long term parasite viability and is therefore considered a good target for specific drugs Fichera and Roos, 1997; Tuvshintulga et al

  1. Given that comparison of Gdf11 fl fl control mice with Myh6 cre wt; Gdf11 fl fl mice leads to different conclusions than when comparing Myh6 cre wt control mice with Myh6 cre wt; Gdf11 fl fl mice, we are unable to definitively determine the mechanisms by which Gdf11 deletion in cardiomyocytes leads to left ventricular dilation can lasix cause diarrhea Notably, however, pediatric patients with Bartter s syndrome due to NKCC2 deficiency can initially present with metabolic acidosis 72, perhaps because of a defect in medullary NH 4 accumulation

  1. debt, thestate news agency Xinhua said it was time for a de Americanizedworld best price cialis 20mg According to Deborah Powell, microcurrent therapy which is a treatment method originated by Matrix Therapy Products is an alternative method that has been used for years to avoid using furosemide and to successfully treat EIPH in race horses

  2. This tool facilitates diverse applications including 1 the timed regulation of genetic knockouts in hard to transfect cells using lentivirus, including human leukocytes for the identification of glycogenes regulating leukocyte endothelial cell adhesion; 2 genome wide lentiviral sgRNA single guide RNA library applications where Cas9 activity is ablated after allowing pre determined editing times generic propecia online

  1. Several germline and sporadic genomic rearrangements have been detected in NB, for example, LIN28B encoding lin 28 homolog B 14, PHOX2B paired like homeobox 2b 15, ALK anaplastic lymphoma kinase 16, GALNT14 polypeptide N acetylgalactosaminyltransferase 14 17, and MYCN 18 Table 1 cialis daily

  1. It s a really emotional process and you invest a lot, and it s frustrating, and it s hard, she says generic cialis 20mg Affiliations Biomarkers and Susceptibility Unit, Oncology Data Analytics Program, Catalan Institute of Oncology ICO, L Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain, Colorectal Cancer Group, ONCOBELL Program, Bellvitge Biomedical Research Institute IDIBELL, L Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain, Consortium for Biomedical Research in Epidemiology and Public Health CIBERESP, Madrid, Spain, Department of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, University of Barcelona, Barcelona, Spain

  1. Even when a diagnosis of drug induced thrombocytopenia has been considered, the cause of the drug may still be unclear as the patient may not think that self administered medications such as supplements, beverages, etc priligy at walgreens cody bryant nude gopod hoorney mobile porn 478203014 eovira free nakewd video gonorrhea oral sex

  1. In an effort to distinguish between both identities, clinical history, physical examination, histologic examination, and some tests such as phototesting and photopatch testing may be used; however, the distinction can be difficult and most drugs can induce both pathophysiologic patterns buy cialis 10mg

  2. Because thyroid hormone secretion is essential for normal post natal development of the nervous and skeletal systems, congenital hypothyroidism is characterized by disproportionate dwarfism, central and peripheral nervous system abnormalities, and mental deficiency buy cialis generic online cheap cialis tab trental 400 dose Within two years, Arsenal will suddenly jump from their present annual turnover of 234

  1. Letrozole was significantly superior to tamoxifen in the primary end point, median time to progression, as well as in response rate and clinical benefit rate, and treatment was well tolerated soft tab cialis This study included 285 unselected women with verified hormone receptor positive breast cancer who had taken tamoxifen at a standard 20 mg daily dose for at least one month to ensure steady state blood concentration of drug and its metabolites

  1. We first confirmed the inverse correlation of ERО± and FOXC1 in breast cancer tissues using expression data from The Cancer Genome Atlas TCGA provisional datasets at cBioPortal www buy cialis online us There are no data to support the use of Tamoxifen PCH tamoxifen citrate other than for 5 years See CLINICAL PHARMACOLOGY Clinical Studies Reduction in Breast Cancer Incidence in High Risk Women

  2. In order to minimize these causes of variability, the American Heart Association has recommended standard practices for the estimation of clinical BP levitra louer In addition, oxidative stress increases intracellular Ca 2 concentrations leading to leak in the plasma membrane 38 and activation of endonucleases which degrade DNA and, ultimately, contribute to cell death 39

 1. i need a loan of 3000 today, i need a loan now. i need a quick loan today need loan now, i need loan urgently, online cash advance loans unemployed, cash advance online, cash advances, united cash advance loans. Commerce is typically viewed money management, payment order. cash fast loan i need a loan direct lender bad credit loan direct lender.

  1. Thiazides have also been shown to increase the paralyzing effect of nondepolarizing muscle relaxants such as tubocurarine an effect attributed to potassium loss; consequently caution should be observed in patients undergoing surgery comprar levitra online Significance levels after Bonferroni correction for multiple testing of three genetic models were P 3

  1. Rogge scolded himself for being an idiot as soon what is the medication furosemide used for as he finished asking the question generic name for cialis Low concentrations of TMX or OHT were without effect on a marker of neuronal viability, basal release of lactate dehydrogenase LDH, whereas high concentrations of both SERMs 2500 ng ml induced a significant increase in LDH, indicating the potential toxicity of both SERMs at high concentrations

  1. One study compared MDI and jet nebulizer efficacy in both spontaneously breathing and mechanically ventilated infants and concluded that larger doses, as measured by radio labeled aerosol deposition, were delivered to both subject groups by MDI and holding chamber 17 lasix iv We express our profound gratitude to all the pharmacies and their staff that assisted us through the duration of this study

  1. buy cialis generic online said, At this time, the effect of the desire the truth male enhancement pictures before and after point began to spread out quickly, Medusa felt numb all over her body, costco sildenafil her mind was blank, ed pills and treatment erectile dysfunction herbal Xiaoxiangtong also forgot to dodge, and began to choose to take the initiative to attack, and became entangled with the big tongue